• Gormod o sbwriel. Targed ‘di daro mis yn fuan 

  2,000 o ganiau diod ‘di ‘codi a 270kg o CO2 ‘di hachub! A yw’n newyddion da neu’n newyddion drwg fod Frances wedi taro ei tharged Codi Can, Arbed Carbon mis yn fuan? Ydych chi wedi ei noddi eto?

  Mwy
 • Cylchgrawn a digwyddiadau’r haf

  Eryri gudd: Mae’r rhifyn hwn o’n cylchgrawn yn archwilio rhai o drysorau llai amlwg Eryri ac yn cynnig ambell ffordd annisgwyl i’w datgelu. Digwyddiadau haf: cewch ddysgu am natur ac ecoleg Eryri a sut all ymarferion ffermio a gweithgareddau cadwraeth wneud gwahaniaeth.

  Mwy
 • Ydych chi’n arwr sbwriel?

  Trwy fy her CodiCanArbedCarbon, rwyf wedi cyfarfod llawer o bobl sy’n gwella eu bro lleol drwy godi sbwriel. ‘Sgynnoch chi hanes sbwriel i rannu? Hoffem ei glywed.

  Mwy
 • Cyflwyniad diddorol iawn i genneg!

  I ddiolch i’n gwirfoddolwyr ymroddedig, bydd Cymdeithas Eryri, mewn partneriaeth â phobl broffesiynol leol, yn rhedeg amrywiaeth o weithdai a chyrsiau hyfforddiant ynghylch hanes naturiol. Yr wythnos diwethaf, fe wnaethom ni gynnal Cwrs Cyflwyniad i Adnabod Cennau. Dyma sylwadau un o’r gwirfoddolwyr rheolaidd. “Ar 17 Mawrth, mynychais gwrs adnabod cennau yng Nghanolfan Amgylcheddol Parc Cenedlaethol […]

  Mwy
 • Gardd Dy Hyll

  Digwyddiadau Mis Ebrill yn Nhŷ Hyll!

  P’un a ydych am ein helpu ni i ofalu am y coetir neu ymuno â ni ar arolwg Amffibiaid ac Ymlusgiaid … Dyma beth sy’n digwydd yn Dŷ Hyll mis Ebrill !! Pob Dydd Llun – Garddio Bywyd Gwyllt: Cyfle i helpu i gynnal a chadw gardd a choetir hardd Tŷ Hyll 2il a 3ydd o […]

  Mwy
 • Peiriant ad-dalu

  A fyddech yn cefnogi talu ernes ar boteli a chaniau diod?

  Mae’r Ceidwadwyr Cymreig a Chyfeillion y Ddaear Cymru wedi galw am gyflwyno system talu ernes orfodol ar gynwysyddion diodydd er mwyn lleihau sbwriel a gwella cyfraddau ailgylchu. Synaid call!

  Mwy
 • Gwrthod cais cynllunio i gynllun trydan dŵr Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun

  A’r enillydd yw…Eryri. Mae’r penderfyniad heddiw i wrthod caniatâd i’r cawr cydwladol ym maes cynhyrchu ynni, RWE, i adeiladu cynllun trydan dŵr ar Afon Conwy, yn newyddion da i breswylwyr a busnesau lleol, cerddwyr, naturiaethwyr, pysgotwyr, caiacwyr, a phobl y mae mannau gwyllt a Pharciau Cenedlaethol yn annwyl iddyn nhw. Wrth annerch aelodau’r Pwyllgor ar […]

  Mwy
 • 1,029 can wedi achub = 142kg o CO2 wedi arbed

  Mae Frances dros hanner ffordd at ei tharged o 2,000 can diod, sy’n golygu bod hi wedi arbed 142kg o CO2. Ydych chi wedi ei noddi eto? Gallech ddarllen rhagor am sbwriel, caniau diod a chynhesu byd eang ar ei blog.

  Mwy
 • Digwyddiad cymdeithasol ac ymweliad i Gastell Carndochan

  Digwyddiad cymdeithasol i aelodau a gwirfoddolwyr, Capel Curig, 12 Mawrth: Taith o amgylch Capel Curig a chinio blasus yn y Bryn Tyrch; wedyn, sgwrs am ein gwaith gwirfoddol cyfredol. Dydd Mawrth 22 Mawrth, Ymweliad tywysedig prynhawn i Castell Carndochan o Oes Tywysogion Cymru.

  Mwy
 • snowdon-litter-pickers

  O dan bwysau: mae angen deall Parciau Cenedlaethol, nid eu tanseilio

  Nid oes yr un awdurdod lleol arall yng Nghymru’n wynebu toriadau ar y raddfa sy’n wynebu’r tri Pharc Po fwyaf gwledig yr awdurdod, y gwaethaf y toriadau, ac nid oes unman yn fwy gwledig na’r Parciau Cenedlaethol. I Eryri, ar ôl toriadau o 14% dros y ddwy flynedd ddiwethaf, bydd cyllideb 2016/17 yn cael ei […]

  Mwy
 • RAW Adventures yn arwain y ffordd unwaith eto!

  Yn ystod blynyddoedd diweddar, maen nhw wedi cyfrannu £1 at Gymdeithas Eryri am bob unigolyn y maen nhw wedi’i dywys i fyny’r Wyddfa. Mae’r cyfraniad a gafwyd ganddyn nhw eleni, sef £402, yn ddigon i dalu costau trefnu 6 diwrnod o waith gwirfoddol: dros 300 awr o waith gwirfoddol ar yr Wyddfa yn clirio draeniau a cheuffosydd, dadadeiladu carneddau a chasglu sbwriel.

  Mwy
 • Gwasanaeth bws Betws-y-Coed – Conwy’n dod i ben

  Mae Bysiau Arriva Cymru wedi rhoi gwybod i Gyngor Conwy y bydd Gwasanaeth Bws 19 sy’n gweithredu rhwng Betws y Coed a Chonwy, yn dod i ben ar 1 Mai, 2016. Mae’r Cyngor yn gwahodd teithwyr sy’n defnyddio gwasanaeth anfon sylwadau am y gwasanaeth presennol a’u gofynion

  Mwy
 • Dr John Disley CBE, 1928 – 2016

  It is with great sadness that we report the death at the age of 87 of John Disley, former President and a close friend and supporter of the Snowdonia Society.

  Mwy
 • Cairn Removal

  Carneddi: cymorth neu rwystr

  BLINO CARIO CERRIG!

  Heddiw, nid oes angen codi carneddi fel yn yr hen ddyddiau er mwyn arwain teithwyr unig dros y mynyddoedd. Yn hytrach, gan fod cymaint mwy o gerddwyr mynyddoedd yn ychwanegu at eu creu, cysylltir carneddi gydag erydiad llwybrau, ac rydym yn annog pobl i beidio â’u codi nag ychwanegu atyn nhw.
  Mae llwybrau’n cael eu niweidio pan gymerir cerrig o’r llwybr ei hun; mewn ambell i achos, mae’r carneddi’n tyfu cymaint fel eu bod yn creu rhwystr ar y llwybr ac yn gorfodi pobl i gerdded o’u cwmpas. Mewn achosion eraill, fe all carneddi atal neu niweidio draeniad y llwybr, gan beri mwy o erydiad i’r llwybr.

  Mwy
 • 6,000 o bobl yn galw ar y Gweinidog i warchod Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun

  Ddydd Gwener 5 Chwefror, bydd Aelod y Cynulliad dros Aberconwy, Janet Finch-Saunders, yn derbyn deiseb â dros 6,000 o enwau ynddi, i’w chyflwyno’n bersonol i Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfoeth Naturiol.   Mae’r ddeiseb yn gofyn iddo sicrhau fod Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun yn cael eu gwarchod rhag datblygu. Caiff y ddeiseb […]

  Mwy
 • Clirio sbwriel. Arbed carbon. Noddwch fy her caniau alwminium!

  “Dwi am gasglu 2,000 o ganiau diod aluminium yn ac ar gyrion Eryri. Lleihau sbwriel, arbed carbon, codi arian i waith Cymdeithas Eryri. Plis noddwch fi”

  Mwy
 • Snowdonia mountains

  Chwefror: mis mynyddoedd

  Chwefror: mis mynyddoedd Dysgwch sut caiff cadwyni mynyddoedd eu creu a’u dinistrio trwy wrando ar sgwrs hynod ddiddorol Paul Gannon ynghylch Daeareg Mynyddoedd ar 15 Chwefror. Neu ewch allan i fwynhau mynyddoedd Eryri ar daith dywys gaeaf i fyny Cadair Idris ar 24 Chwefror! Felly beth am anghofio am ddiflastod y gaeaf a mwynhau mynyddoedd Eryri? Rhowch […]

  Mwy
 • Tŷ Gwledig Pengwern wedi ymaelodi fel Aelod Busnes

  Os ydych yn chwilio am lety yn ardal Betws y Coed, beth am ystyried aros yn Tŷ Gwledig Pengwern, ein Haelod Busnes diweddaraf sydd yn cynnig gostyngiad o 10% i aelodau Cymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Diwrnodiau Gwaith Girfoddolwyr Mis Chwefror

  Ymunwch â ni ar ddiwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr ar gyfer mis Chwefror!   2/2 Cynnal a Chadw Celfi – Tŷ Hyll: Dewch draw i helpu i gynnal a chadw’r celfi rydym ni wedi bod yn eu defnyddio trwy gydol 2015. Bydd gennym ni arbenigwr wrth law i gynnig arweiniad i ni ynghylch sut i gynnal a […]

  Mwy
 • Snowdonia mountains

  Gaeaf gwyllt gwych

  Our events programme offers something for everyone in January and February to get out and get close to nature.: from the Big Garden Birdwatch at Tŷ Hyll to talks on Snowdonia’s ‘tundra’ and geology, or a challenging Winter Walk on Cadair Idris.

  Mwy