• Cairn Removal

  Carneddi: cymorth neu rwystr

  BLINO CARIO CERRIG!

  Heddiw, nid oes angen codi carneddi fel yn yr hen ddyddiau er mwyn arwain teithwyr unig dros y mynyddoedd. Yn hytrach, gan fod cymaint mwy o gerddwyr mynyddoedd yn ychwanegu at eu creu, cysylltir carneddi gydag erydiad llwybrau, ac rydym yn annog pobl i beidio â’u codi nag ychwanegu atyn nhw.
  Mae llwybrau’n cael eu niweidio pan gymerir cerrig o’r llwybr ei hun; mewn ambell i achos, mae’r carneddi’n tyfu cymaint fel eu bod yn creu rhwystr ar y llwybr ac yn gorfodi pobl i gerdded o’u cwmpas. Mewn achosion eraill, fe all carneddi atal neu niweidio draeniad y llwybr, gan beri mwy o erydiad i’r llwybr.

  Mwy
 • 6,000 o bobl yn galw ar y Gweinidog i warchod Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun

  Ddydd Gwener 5 Chwefror, bydd Aelod y Cynulliad dros Aberconwy, Janet Finch-Saunders, yn derbyn deiseb â dros 6,000 o enwau ynddi, i’w chyflwyno’n bersonol i Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfoeth Naturiol.   Mae’r ddeiseb yn gofyn iddo sicrhau fod Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun yn cael eu gwarchod rhag datblygu. Caiff y ddeiseb […]

  Mwy
 • Clirio sbwriel. Arbed carbon. Noddwch fy her caniau alwminium!

  “Dwi am gasglu 2,000 o ganiau diod aluminium yn ac ar gyrion Eryri. Lleihau sbwriel, arbed carbon, codi arian i waith Cymdeithas Eryri. Plis noddwch fi”

  Mwy
 • Snowdonia mountains

  Chwefror: mis mynyddoedd

  Chwefror: mis mynyddoedd Dysgwch sut caiff cadwyni mynyddoedd eu creu a’u dinistrio trwy wrando ar sgwrs hynod ddiddorol Paul Gannon ynghylch Daeareg Mynyddoedd ar 15 Chwefror. Neu ewch allan i fwynhau mynyddoedd Eryri ar daith dywys gaeaf i fyny Cadair Idris ar 24 Chwefror! Felly beth am anghofio am ddiflastod y gaeaf a mwynhau mynyddoedd Eryri? Rhowch […]

  Mwy
 • Tŷ Gwledig Pengwern wedi ymaelodi fel Aelod Busnes

  Os ydych yn chwilio am lety yn ardal Betws y Coed, beth am ystyried aros yn Tŷ Gwledig Pengwern, ein Haelod Busnes diweddaraf sydd yn cynnig gostyngiad o 10% i aelodau Cymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Diwrnodiau Gwaith Girfoddolwyr Mis Chwefror

  Ymunwch â ni ar ddiwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr ar gyfer mis Chwefror!   2/2 Cynnal a Chadw Celfi – Tŷ Hyll: Dewch draw i helpu i gynnal a chadw’r celfi rydym ni wedi bod yn eu defnyddio trwy gydol 2015. Bydd gennym ni arbenigwr wrth law i gynnig arweiniad i ni ynghylch sut i gynnal a […]

  Mwy
 • Snowdonia mountains

  Gaeaf gwyllt gwych

  Our events programme offers something for everyone in January and February to get out and get close to nature.: from the Big Garden Birdwatch at Tŷ Hyll to talks on Snowdonia’s ‘tundra’ and geology, or a challenging Winter Walk on Cadair Idris.

  Mwy
 • Conwy Falls in full spate

  Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun – Pam y helynt?

  (Cyfieithiad i ddod) RWE Innogy have submitted a planning application to build a 5MW hydro-electric scheme on the River Conwy. The Snowdonia Society is concerned about the potential for serious negative impacts Conwy Falls and the Fairy Glen Site of Special Scientific Interest. Here’s how you can help.

  Mwy
 • Bydd 500,000 o bobl yn ymweld â’r Wyddfa bob blwyddyn

  Bydd dros 10 miliwn o ymwelwyr yn troedio llwybrau troed Eryri bob blwyddyn; bydd rhywfaint o waith cynnal a chadw bob amser yn llesol, ac mae ein gwirfoddolwyr ar gael i gynnig help llaw.  Bydd yr Wyddfa ei hun, sef mynydd uchaf Cymru a Lloegr ac un o’r safleoedd pot mêl hynny, yn denu oddeutu […]

  Mwy
 • Robin Goch

  Llwyddiannau yn ystod 2015

  Cyfarchion y tymor oddi wrth bawb yn Cymdeithas Eryri Dyma rai o’r pethau yr ydych wedi ein helpu i gyflawni yn ystod 2015: ymgyrch ar Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun rhaglen newydd lwyddiannus o ddigwyddiadau yn Nhŷ Hyll, diolch i aelod newydd o staff, Bethan cynyddu ein rhaglen waith ymarferol yn ddramatig er gwaetha’r […]

  Mwy
 • Mae Eryri bellach yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol

  Yn Abergynolwyn, 4ydd o Ragfyr, cyhoeddir fod Eryri bellach yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. I ddathlu’r statws newydd hwn, dewch i Noson o Astroffotograffeg a Sêr-Fyfyrio, 14 Rhagfyr, Caffi Croesor.

  Mwy
 • Gostyngiadau i aelodau Cymdeithas Eryri

  A wyddoch chi fod aelodau Cymdeithas Eryri yn elwa o ostyngiadau hael gan rai o’n Haelodau Busnes? Ar wahân i’r 20% a gynigir yn Pot Mêl Tŷ Hyll a gan Cotswold Outdoor yn eu siopau ac ar-lein, mae aelodau Cymdeithas Eryri hefyd yn elwa o ostyngiadau ar lety a sesiynau hyfforddiant.

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr Mis Ionawr

  Diwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr ar gyfer mis Ionawr. Yn cynnwys rhestr o ddigwyddiadau Ty Hyll.

  Mwy
 • Parciau Cenedlaethol yn cael eu cosbi’n llym gan Lywodraeth Cymru.

  Roedd eiriolwyr dros Barciau Cenedlaethol yn Lloegr yn dathlu bythefnos yn ôl pan gyhoeddodd y Canghellor gyllideb unradd ar gyfer Parciau Cenedlaethol. Ond mae’r sefyllfa yng Nghymru yn hollol wahanol; mae cyllidebau 2016/17 yn cadarnhau’r pryderon gwaethaf, ac mae Parciau Cenedlaethol yn wynebu toriadau gwerth 5.3%.

  Mwy
 • Aelodau busnes newydd yn cefnogi Eryri

  Croeso mawr i ein haelodau busnes newydd Swn-y-Dŵr a Superfix Supplements sy wedi dangos eu hymrwymiad i ddiogelu a gwella tirlun odigog Eryri, ei bioamrywiaeth a’i threftadaeth ddiwylliannol unigryw trwy ddod yn Aelodau Busnes o Gymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Bore Coffi, Bethesda, 12 Rhagfyr

  Dewch yn llu i fwynhau cacennau cartref a peis mins, prynu cardiau Nadolig Cymdeithas Eryri ac ein Hadau er lles Gwenyn ar werth neu rhoi cynnig ar y tombola. Gorau oll, dewch i gynnig help llaw!

  Mwy
 • Adeiladu Waliau Sychion

  Diwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr Mis Rhagfyr

  Diwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr ar gyfer mis Rhagfyr. Yn cynnwys rhestr o ddigwyddiadau Ty Hyll.

  Mwy
 • Rhowch rywbeth yn ôl ar ddydd Mawrth ‘Rhoi’

  A ydych yn cael budd o olygfeydd gwych a gwylltineb Eryri? Beth am roi rhywbeth yn ôl drwy gyfrannu at Gymdeithas Eryri neu gymryd rhan yn ein dyddiau gwaith gwirfoddoli?

  Mwy
 • WEDI EI GYHOEDDI: Adolygiad o Lywodraethu o Dirweddau Dynodedig

  Mae’r argymhellion yn cynnwys ein pwyntiau allweddol Yn dilyn cyflwyniad o dystiolaeth ysgrifenedig i’r panel ar ddau gam yr adolygiad pwysig hwn, rydym yn falch o weld bod yr argymhellion yn cynnnwys pwyntiau allweddol a wnaed yn ein tystiolaeth (darllenwch ein hymateb), yn benodol, y dylai Awdurdodau Parciau Cenedlaethol gadw eu cyfrifoldebau cynllunio yn gyfan gwbl, ac nad […]

  Mwy
 • Rhododendron: o safbwynt ecosystem

  Mae gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri yn gweithio’n ddiflino ers blynyddoedd i frwydro Rhododendron ponticum yn Eryri, ac yn fwy penodol yn Nant Gwynant. Beth sydd mor ddrwg am y planhigyn hwn â’i flodau pinc prydferth? Beth yw effeithiau’r planhigyn ei hun, a’n hymdrechion i’w reoli?

  Mwy