• Aelodau Cymdeithas Eryri: mae eich barn yn bwysig

  Mae llawer i fod yn falch ohono yn ein gwaith o warchod Eryri. Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn wneud mwy, a bydd eich barn yn ein helpu i lunio ein gwaith drwy gyfnod o newid. 

  Mwy
 • Aelodau Cymdeithas Eryri: Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2020

  Gwahoddir aelodau Cymdeithas Eryri  yn gynnes i Gyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2020 a gynhelir ar-lein drwy gyfrwng fideo gynadledda Zoom ar ddydd Sadwrn 17 Hydref.

  Mwy
 • Gwirfoddolwyr yn ôl yn barod i ailgychwyn!

  Ym mis Mawrth bu’n rhaid i’n gwirfoddolwyr laesu dwylo wrth i’r cyfnod clo gychwyn. Erbyn dechrau mis Gorffenaf roedden nhw’n brysur iawn eto…

  Mwy
 • Bywyd newydd: blychau ffôn gwledig

  Unwaith eto mae un darn arall o isadeiledd cymuned wledig, sef y blwch ffôn cyfarwydd yng Ngharrog, Dyffryn Conwy, o dan fygythiad o gael ei symud gan BT.

  Mwy
 • Yn ymweld â’r Wyddfa?

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a phartneriaid o Bartneriaeth y Wyddfa, wedi cynllunio app i’ch helpu chi i ateb y rhain a chwestiynau pwysig eraill. Mae’n gweithio gyda GPS ac oddi ar-lein sy’n eich galluogi I dracio eich cynnydd wrth i chi ddringo’n uwch. Cewch hyd i gysylltau i wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch ymweliad.

  Mwy
 • A ddylwn i roi fy sbwriel mewn bin?

  Disgwylir biniau mewn trefi a dinasoedd lle mae mwy o adnoddau ar gael fel arfer ar gyfer eu gwagio’n rheolaidd ac ailgylchu a gwaredu’r sbwriel. Mae’r disgwyliad hwnnw, o’i drosglwyddo i fynyddoedd, llynnoedd a chymoedd Eryri, yn creu problem ynddo’i hun.

  Mwy
 • Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn treialu rhagarchebu tocynnau parcio ym Mhen y Pass.

  Yn dilyn adolygu’r mesurau brys a roddwyd mewn lle ar y cyd â phartneriaid, fe fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adeiladu ar y llwyddiant drwy dreialu system rhagarchebu tocynnau ym maes parcio Pen-y-Pass ar benwythnosau a gwyliau banc am weddill yr haf.

  Mwy
 • Bywyd Gwyllt Cymru yn ystod y cyfnod clo – arolwg wedi dangos sut y gwnaeth natur ymateb

  Cafodd y cyfnod clo effaith fawr ar y byd naturiol yng ngogledd-orllewin Cymru, yn ôl arolwg amgylcheddol newydd.

  Mwy
 • Dim toiledau yn y mynyddoedd?

  Canllaw syml – cynlluniwch ymlaen llaw!

  Mwy
 • Cefnogwch Gymdeithas Eryri yn Nhŷ Hyll

  Prynwch ein Planhigion er lles Peillwyr unwaith eto o ystafell de Tŷ Hyll er mwyn tenu peillwyr i’ch gardd a helpwch i gefnogi’n gwaith yn gwarchod Eryri.

  Mwy
 • I’n gwirfoddolwyr “croeso’n ôl” – Diolch!

  Croesawu pobl yn ôl i Eryri Drwy gydol y mis diwethaf mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i drefnu dyddiau gwirfoddoli er mwyn cynorthwyo gyda chroesawu pobl yn ôl i Eryri. Ar 23 Mawrth cyhoeddwyd y clo mawr ledled y […]

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri yn ymddangos ar BBC Radio Wales

  Fe glywoch chi ni ar BBC Radio Wales? Os fethoch chi raglen Country Focus BBC Radio Wales ddydd Sul diwethaf, peidiwch â phoeni, mae’r rhaglen ar gael i wrando arni trwy gydol mis Awst yma. Mae’r rhaglen yn cynnwys y “gwirfoddolwyr croeso yn ôl”, menter ar y cyd rhwng y Gymdeithas, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri […]

  Mwy
 • Lansio ymgyrch ‘Eryri, ond yn well fyth’ er mwyn atal sbwriel

   Wrth i bobl yn eu lluoedd ddychwelyd i Eryri mae Cymdeithas Eryri a’i phartneriaid yn lansio ymgyrch ymwybyddiaeth i fynd ag Eryri gam yn nes at fod yn Barc Cenedlaethol heb sbwriel.

  Mwy
 • Mesurau Parcio Brys ar gyfer yr Wyddfa

  Awdurdodau yn weithredu mesurau parcio brys, yn dilyn enghreifftiau o barcio anghyfrifol yn ardal Yr Wyddfa.

  Mwy
 • Croeso’n ôl i’r dyfodol

  “Wrth croesawu pobl yn ôl, mae’n rhaid i ni ganolbwyntio ar sut hoffem weld twristiaeth ar waith yn Eryri”

  Mwy
 • Aber yr Afon Dwyryd gam yn agosach at ddyfodol di-wifren

  Mae Cymdeithas Eryri wedi cymryd rhan ym mhob rhan o’r broses gynllunio i leihau effaith weledol adeiladwaith trydanol yn y rhan hardd hon o Eryri.

  Mwy
 • Mae’n sgwrs ‘Pwysau ar y Mynydd’ ar gael i wylio ar lein

  Sgwrs ar-lein ar ran y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, yr RGS, yn ystod pandemig y Coronafeirws

  Mwy
 • Gwneud eich rhan fach o adra

  Oherwydd haint y coronafeirws bu’n rhaid gohirio ein dyddiau gwirfoddoli yma yn Eryri ond daw amser y byddwn yn gallu dychwelyd i’r mynyddoedd, bryniau, coedwigoedd, traethau a chorsydd. Hyd y daw’r amser hwnnw, gallwn i gyd gyfrannu yn ein ffordd ein hunain tuag at gadwraeth yn ein hardaloedd. I lawer ohonon ni, mae’r cyfnod ynysu […]

  Mwy
 • Beth ydym ni’n hoffi ei wneud fel arfer ym mis Mehefin!

  Mae’r wythnos wirfoddoli wedi bod yn nodwedd yng nghalendr Cymdeithas Eryri ers ei lansiad yn 2015. Cynhelir y digwyddiad hwn, sydd bellach yn flynyddol, yn wythnos gyntaf mis Mehefin ac mae staff a gwirfoddolwyr yn edrych ymlaen yn arw ato. Mae’n hynod o boblogaidd gyda’n gwirfoddolwyr ac mae’r lle’n llenwi’n gyflym. Fel arfer, mae gwirfoddolwyr […]

  Mwy
 • ‘Arhoswch yn Lleol’ yw’r rheol dan glo presennol yng Nghymru

  Mae ardaloedd mynyddig poblogaidd Eryri yn dal wedi cau.

  Mwy