• A wnewch chi ymuno â Iolo Williams i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru I gefnogi ffermio sy’n gyfeillgar i fyd natur yn ein Parciau Cenedlaethol?

  A wnewch chi ymuno â Iolo Williams i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru I gefnogi ffermio sy’n gyfeillgar i fyd natur yn ein Parciau Cenedlaethol? Mae byd natur yng Nghymru mewn argyfwng; mae un rhywogaeth o bob chwech mewn perygl o ddiflannu o’n gwlad. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar Gynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS)  newydd i […]

  Continue reading
 • Helpwch ni i fynd i’r afael â’r Argyfwng Natur a chefnogi ffermio sy’n gyfeillgar i fyd natur yn Eryri!

  Helpwch ni i fynd i’r afael â’r Argyfwng Natur a chefnogi ffermio sy’n gyfeillgar i fyd natur yn Eryri!

  Mae byd natur yng Nghymru mewn argyfwng; mae un o bob chwe rhywogaeth mewn perygl o ddiflannu o’r wlad. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar Gynllun Ffermio Cynaliadwy newydd i gymryd lle’r Polisi Amaethyddol Cyffredin. A wnewch chi ein helpu i helpu byd natur drwy gymryd rhan mewn ymgynghoriad? Dim ond dwy funud mae’n ei gymryd!

  Rydyn ni’n galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy dros ffermwyr a byd natur yn ein Parciau Cenedlaethol drwy’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy, ac rydyn ni angen eich help.

  Continue reading
 • Y diweddaraf ar jac-y-neidiwr 2023

  Efallai nad oes gan jac-y-neidiwr enw mor ddrwg â chlymog Japan, ond mae ganddo ei enw drwg ei hun ymysg cadwraethwyr. Mae’r momentwm i fynd i’r afael â’r rhywogaeth ymledol hon yn cynyddu, gyda galwadau cynyddol am fentrau tymor hir gan y llywodraeth i fynd i’r afael â’u lledaeniad a’u heffeithiau niweidiol.

  Continue reading
 • Rydym yn recriwtio dau i’w hyfforddi fel Cynorthwywyr Cadwraeth

  Os ydych yn dymuno helpu i warchod yr amgylchedd, efallai mai dyma’r swydd i chi. Byddwch yn magu ystod eang o brofiad a fydd, yn ei dro, yn eich helpu i sicrhau cynnydd yn y sector amgylcheddol.

  Continue reading
 • Mae Rhaeadr y Cwm, un o raeadrau mwyaf eiconig Eryri o dan fygythiad unwaith eto

  Mae Cwm Cynfal yn lle sydd wedi ysbrydoli storïwyr, artistiaid a beirdd dros fileniwm. Mae’n un o raeadrau mwyaf mawreddog Eryri. Ond rwan mae’n cael ei fygwth unwaith eto gan gynllun trydan dŵr a fyddai’n golygu codi argae dros yr afon a dargyfeirio cymaint â 70% o’r dŵr o amgylch y rhaeadr.

  Tair gwaith eisoes dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno ar gyfer cynlluniau trydan dŵr yng Nghwm Cynfal. Tair gwaith maen nhw naill ai wedi cael eu gwrthod neu eu tynnu’n ôl. Ond rwan mae datblygwyr ar fin gwneud cais pellach ac maen nhw wedi bod yn rhedeg “ymgynghoriad o flaen cyflwyno cais” ac mae’r ymgynghoriad yma’n dod i ben ar y 24 Tachwedd.

  Continue reading
 • Mae “Dwylo diwyd” Cymdeithas Eryri yn dathlu blwyddyn o waith gwirfoddol prysur mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

  Cymdeithas Eryri Bydd Cymdeithas Eryri yn cynnal ei CCB ym Mhlas y Brenin ar 18 Tachwedd ac yn dathlu blwyddyn wyllt o weithio gyda gwirfoddolwyr i daclo rhai o’r bygythiadau mwyaf i Barc Cenedlaethol Eryri.

  Continue reading
 • Diolch i’r Gronfa Ffyniant Gyffredin

  Ein prosiect gwifoddoli Dwylo Diwyd: Mae Tyfu Caru Eryri wedi cael £249,940 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a weinyddir gan Gyngor Gwynedd.

  Continue reading
 • Croeso i Rory Francis, ein Cyfarwyddwr newydd

  Rydym yn sicr y daw â’i gweledigaeth a dylanwad personol ar y ffordd orau y gall Cymdeithas Eryri wneud gwahaniaeth dros y degawd nesaf.

  Continue reading
 • Agenda CCB 2023 Plas y Brenin

  Fe’ch gwahoddir yn gynnes i’n Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol ym Mhlas y Brenin ar 18 Tachwedd 2023.
  Archebwch lle yma.

  Continue reading
 • Diolch i’n cefnogwyr yn ystod y penwythnos MaD

  Diolch yn fawr iawn i bawb a helpodd i wneud ein chweched Penwythnos Mentro a Dathlu yn llwyddiant!

  Continue reading
 • Darganfyddiad annisgwyl

  Erbyn hyn mae fy mhengliniau yn brifo wrth ddod i lawr. Ar ôl cerdded i fyny Cwm Glas Mawr, sgrialu ar draws Crib Goch a gwthio drwy’r torfeydd i gyrraedd copa’r Wyddfa (neu’n ddigon agos), rydw i’n falch o fod ar y daith yn ôl i’r car…

  Continue reading
 • Apwyntiadau newydd

  Rydw i’n falch iawn o adael i aelodau, gwirfoddolwyr a chefnogwyr wybod ein bod yn ddiweddar wedi recriwtio dau aelod newydd o’r staff.

  Continue reading
 • Llinellau yn y tirlun

  Rydym wrth ein bodd o gael ein gwobrwyo â £20,000 gan Raglen Grant Cymunedol y Grid Cenedlaethol! Rydym yn ddiolchgar ac yn hynod falch o fod yn cydweithio â nhw ar gangen cyffrous o waith: Llinellau yn y tirlun. Byddwch yn barod am ddigwyddiadau hyd yn oed fwy cyffrous gyda thema llinellol – o deithiau […]

  Continue reading
 • Diolch i Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post 

  Rydym yn falch iawn o dderbyn gwobr o £25,000 gan Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post, elusen ddosbarthu grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

  Continue reading
 • Plas Coch di-blastig?

  Beth mae’n ei gymryd i westy fod yn rhydd o blastig? Darllenwch am daith Gwesty Plas Coch i gyrraedd eu nod: ‘Gallwn, byddwn ac rydym yn ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio bron pob dim!’

  Continue reading
 • Nodwch y dyddiad: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Eryri 2023 

  Dyma’ch cyfle i ymuno â’r tîm staff ac ymddiriedolwyr mewn diwrnod pleserus, dysgu am waith y Gymdeithas dros y flwyddyn ddiwethaf a chynlluniau ar gyfer y nesaf.

  Continue reading
 • Penwythnos Mentro a Dathlu – Archebu ar agor!

  Ymunwch â ni ar gyfer ein penwythnos MaD blynyddol, 8-10fed Medi yn Nant Gwynant am cyfle i ddod at ein gilydd yn Eryri ar gyfer gweithgareddau gwirfoddoli, digwyddiadau, bwyd, cerddoriaeth fyw a mwy!

  Continue reading
 • Rydym yn recriwtio – Cyfarwyddwr

  Oes gennych chi wybodaeth fanwl a chariad tuag at fyd natur gyda thystiolaeth gref o weithio a phrofiad o weithio mewn cadwraeth a gwarchod tirluniau a threftadaeth?

  Allwch chi arddangos sut y byddech yn defnyddio hyn i arwain Cymdeithas Eryri yn y dyfodol, a’n helpu i ni ddatblygu’r rolau arbennig sydd gennym, gwneud gwahaniaeth mewn cadwraeth ymarferol, adfocatiaeth ac ymgyrchu?

  Continue reading
 • Recriwtio Ymddiriedolwyr

  Croeso
  Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros Eryri a’i thirlun amrywiol, diwylliant cyfoethog, iaith a threftadaeth?
  Yna byddem yn falch iawn pe baech yn ystyried ymuno â ni fel ymddiriedolwr a gwneud gwahaniaeth i’n gwaith. Hoffem greu amrywiaeth o fewn ein Bwrdd a’r peth pwysicaf yw angerdd a diddordeb yn yr hyn yr ydym yn ei wneud a’n huchelgais ar gyfer y dyfodol. Felly, beth bynnag yw eich cefndir, os ydych yn teimlo y gallwch wneud gwahaniaeth wrth adfer byd natur a mynd i’r afael â newid hinsawdd yna fe all dod yn ymddiriedolwr i ni ein hysbrydoli un ac oll.

  Continue reading
 • Curlew

  Cry of the Curlew 

  Roedd y tro cyntaf i mi weld gylfinir yn hedfan heibio, wrth gynnal arolwg adar, yn gofiadwy. Dyma’r diweddaraf ar ein rhan gyda phroject Curlew LIFE yr RSPB.

  Continue reading