• Cynllun Eryri: Cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri

  Bydd Cymdeithas Eryri yn helpu i wireddu cynllun tymor hir newydd ac arloesol ar gyfer Eryri.

  Mwy
 • Coed ar gyfer y dyfodol

  Fel y gwyddoch eisoes, o bosib, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn bwriadu plannu 20 miliwn o goed brodorol dros y degawd nesaf fel rhan o’u Cynllun Apêl Coedlannau. Er bod cynyddu gorchudd coed drwyddo draw yn bwysig, cyn bwysiced â hyn yw sicrhau tarddle y coed yma. Gyda bygythiadau cynyddol i goed gan heintiau a newid […]

  Mwy
 • Gwyliwch ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2020 ar-lein

  Siawns i weld adroddiadau a chyflwyniadau o’n Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol eleni gydag ymddiriedolwyr, staff a llwyth o aelodau Cymdeithas Eryri ar ddydd Sadwrn 17 o Hydref 2020.

  Mwy
 • Rhag ofn ichi ei golli…

  Mae sgwrs ‘Natur y Carneddau’ rŵan ar gael i wylio ar-lein.

  Mwy
 • Mireinio ein Mynyddoedd: Llwybr PyG, Y Wyddfa

  O ganlyniad i haf prysur arall, ar y cyd â chyfnodau o dywydd Cymreig arferol a’r anallu i gynnal a chadw llwybrau yn ystod y cyfnod clo, mae’r llwybrau i gopa’r Wyddfa mewn cyflwr eithaf truenus. Ond,ar 23 Medi, daeth gwirfoddolwyr at ei gilydd i helpu i dacluso llwybr y PyG cyn gwyliau hanner tymor […]

  Mwy
 • Mes ym mhobman!

  Ydych chi wedi sylwi cymaint o fes sydd wedi cwympo eleni?

  Mwy
 • Caffi Penceunant yn porthi gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri ar fynydd prysuraf Eryri

  Te a bara brith yn cadw’n gwirfoddolwyr yn mynd yn y cyfnod prysur ar ôl y llwyrgloi eleni.

  Mwy
 • Ras fynydd pellter-cymdeithasol yn codi £200 i Gymdeithas Eryri

  Cynhaliwyd ras fynydd Gladstone 9 yn Nwygyfylchi y mis diwethaf o dan reolau newydd sy’n cydymffurfio â Covid.

  Mwy
 • Cynllun £4 miliwn yn dod ar ‘amser tyngedfennol’ i dreftadaeth a chymunedau lleol y Carneddau.

  Mae Cymdeithas Eryri yn falch o fod yn bartner craidd – gan helpu i lunio a llywodraethu’r project – ac yn bartner gwireddu – gan fwrw iddi yn ymarferol a helpu i sicrhau bod pethau’n digwydd! Byddwn yn cynnal teithiau, sgyrsiau a digwyddiadau i wirfoddolwyr ac yn cefnogi’r bartneriaeth lle bynnag bod hynny’n bosib.

  Mwy
 • Aelodau Cymdeithas Eryri: mae eich barn yn bwysig

  Mae llawer i fod yn falch ohono yn ein gwaith o warchod Eryri. Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn wneud mwy, a bydd eich barn yn ein helpu i lunio ein gwaith drwy gyfnod o newid. 

  Mwy
 • Aelodau Cymdeithas Eryri: Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2020

  Gwahoddir aelodau Cymdeithas Eryri  yn gynnes i Gyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2020 a gynhelir ar-lein drwy gyfrwng fideo gynadledda Zoom ar ddydd Sadwrn 17 Hydref.

  Mwy
 • Gwirfoddolwyr yn ôl yn barod i ailgychwyn!

  Ym mis Mawrth bu’n rhaid i’n gwirfoddolwyr laesu dwylo wrth i’r cyfnod clo gychwyn. Erbyn dechrau mis Gorffenaf roedden nhw’n brysur iawn eto…

  Mwy
 • Bywyd newydd: blychau ffôn gwledig

  Unwaith eto mae un darn arall o isadeiledd cymuned wledig, sef y blwch ffôn cyfarwydd yng Ngharrog, Dyffryn Conwy, o dan fygythiad o gael ei symud gan BT.

  Mwy
 • Yn ymweld â’r Wyddfa?

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a phartneriaid o Bartneriaeth y Wyddfa, wedi cynllunio app i’ch helpu chi i ateb y rhain a chwestiynau pwysig eraill. Mae’n gweithio gyda GPS ac oddi ar-lein sy’n eich galluogi I dracio eich cynnydd wrth i chi ddringo’n uwch. Cewch hyd i gysylltau i wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch ymweliad.

  Mwy
 • A ddylwn i roi fy sbwriel mewn bin?

  Disgwylir biniau mewn trefi a dinasoedd lle mae mwy o adnoddau ar gael fel arfer ar gyfer eu gwagio’n rheolaidd ac ailgylchu a gwaredu’r sbwriel. Mae’r disgwyliad hwnnw, o’i drosglwyddo i fynyddoedd, llynnoedd a chymoedd Eryri, yn creu problem ynddo’i hun.

  Mwy
 • Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn treialu rhagarchebu tocynnau parcio ym Mhen y Pass.

  Yn dilyn adolygu’r mesurau brys a roddwyd mewn lle ar y cyd â phartneriaid, fe fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adeiladu ar y llwyddiant drwy dreialu system rhagarchebu tocynnau ym maes parcio Pen-y-Pass ar benwythnosau a gwyliau banc am weddill yr haf.

  Mwy
 • Bywyd Gwyllt Cymru yn ystod y cyfnod clo – arolwg wedi dangos sut y gwnaeth natur ymateb

  Cafodd y cyfnod clo effaith fawr ar y byd naturiol yng ngogledd-orllewin Cymru, yn ôl arolwg amgylcheddol newydd.

  Mwy
 • Dim toiledau yn y mynyddoedd?

  Canllaw syml – cynlluniwch ymlaen llaw!

  Mwy
 • Cefnogwch Gymdeithas Eryri yn Nhŷ Hyll

  Prynwch ein Planhigion er lles Peillwyr unwaith eto o ystafell de Tŷ Hyll er mwyn tenu peillwyr i’ch gardd a helpwch i gefnogi’n gwaith yn gwarchod Eryri.

  Mwy
 • I’n gwirfoddolwyr “croeso’n ôl” – Diolch!

  Croesawu pobl yn ôl i Eryri Drwy gydol y mis diwethaf mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i drefnu dyddiau gwirfoddoli er mwyn cynorthwyo gyda chroesawu pobl yn ôl i Eryri. Ar 23 Mawrth cyhoeddwyd y clo mawr ledled y […]

  Mwy