• Troi’r llanw – gwarchod ein rhywogaethau mewn perygl

  Rhywogaethau o dan fygythiad yw’r rhywogaethau hynny yr ystyrir eu bod mewn perygl o ddiflannu o’n tiroedd gwyllt. Ystyrir bod mwy na chwarter o’r rhywogaethau ar y blaned (28%) mewn perygl yn ôl Rhestr Goch Rhywogaethau mewn Perygl yr IUCN.

  Continue reading
 • Plannu coedwig!

  Wrth i ni gyrraedd diwedd y tymor plannu coed, mae’n braf bwrw trem yn ôl ar yr hyn yr ydym wedi ei gyflawni!

  Continue reading
 • Draenogod. Pam na fedran nhw rannu’r gwrych?

  Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd! Mae’r ŵyn yn prancio, y cennin Pedr yn eu blodau, ac mae’r haul yn tywynnu (yn rhywle)! Ac, yn bwysicach na dim, mae un o rywogaethau mwyaf poblogaidd gwledydd Prydain yn ymddangos o’u cwsg dros y gaeaf, yn barod i grwydro ein gerddi unwaith eto. 

  Continue reading
 • Cystadleuaeth ffotograffiaeth 2024

  Ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth Cymdeithas Eryri eleni rydym yn chwilio am eich lluniau sy’n cyfleu ac yn dathlu rhinweddau arbennig Eryri.

  Bydd y golygfeydd a’r tirluniau trawiadol yn gyfarwydd i lawer, ond wrth ymroi dipyn bach mwy mae’n bosib datgelu pam fod ein cydberthnogaeth o Eryri mor arbennig.

  Continue reading
 • Rydych wedi gwneud ddwywaith y gwahaniaeth!

  Hoffem ddweud DIOLCH YN FAWR i bawb â’n cefnogodd ledled yr ymgyrch Cronfa Werdd Cyfatebol yr wythnos ddiwethaf! Gyda’ch gilydd rydych wedi llwyddo i fynd y tu hwnt i’n targed o £5,000 drwy godi cymaint â £5,352 a £695.25 mewn rhodd cymorth, i gefnogi’r gwaith parhaol a wnawn i warchod a gwella harddwch a rhinweddau […]

  Continue reading
 • “Parchwch Eryri a helpwch i wneud twristiaeth yn gynaliadwy” yw’r neges wrth i Ŵyl y Banc Mai nesáu

  Cymdeithas Eryri yw’r unig fudiad gwirfoddol sy’n bodoli yn unig i warchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri. Ar drothwy prysurdeb Gwyliau Banc Mai a dechrau tymor yr haf, mae’r Gymdeithas wedi ymbil ar bawb sy’n dod i fwynhau mynyddoedd, coedydd, cefn gwlad ac arfordir anhygoel Eryri i drin yr ardal gyda pharch. Maen nhw’n gofyn i bawb sy’n ymweld wneud popeth o fewn eu gallu i leihau eu heffaith amgylcheddol ac i roi rhywbeth yn ôl i’r ardal, efallai trwy ymuno â diwrnod gwirfoddoli neu gefnogi gwaith y Gymdeithas.

  Continue reading
 • Eryri gyfoethog ei natur i bawb

  STRATEGAETH DDRAFFT HYD AT 2027

  Continue reading
 • Adnabod ein gilydd yn well ar gyrsiau cymorth cyntaf!

      Yr wythnos diwethaf cafodd ein tîm staff gyfle i fwynhau eu hunain ar gwrs cymorth cyntaf awyr agored yn Boulder Adventures lle cawsom ddysgu sut i sicrhau diogelwch pawb yn yr awyr agored. Yn ffodus, roedd y tywydd yn hyfryd a chawsom y cyfle i ddysgu yn yr awyr agored. “Rydw i’n teimlo […]

  Continue reading
 • Cydnabyddiaeth ar gyfer Caru Eryri

  Mewn cam hynod gadarnhaol, mae prosiect Caru Eryri, a gyd-sefydlwyd gan Gymdeithas Eryri, wedi derbyn cydnabyddiaeth drwy gyrraedd rhestr fer Gwobrau Dewi Sant. Teithiodd Cadeirydd y Gymdeithas Sue Beaumont i lawr i Gaerdydd ar gyfer y seremoni wobrwyo a dyma ei sylwadau ar y digwyddiad”

  Continue reading
 • Arolwg iechyd yn datgelu bod angen achubiaeth ar fyd natur ar Barciau Cenedlaethol Cymru

  Mae Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol wedi cynnal arolwg iechyd o adferiad byd natur ym Mharciau Cenedlaethol Cymru ac mae’r hyn a ddarganfuwyd yn peri pryder.

  Continue reading
 • Galwad am rhoddion cit awyr agored!

  Oes gennych chi offer/dillad awyr agored nad ydych yn eu defnyddio ar gyfer eu hailgylchu? Byddem yn falch iawn pe baech yn fodlon eu rhoi i ni!

  Continue reading
 • Dysgu am plygu gwrychoedd

  Mae symud mawr i hyrwyddo gwell dealltwriaeth a gwybodaeth am blygu gwrych er mwyn cadw’r crefft yn fyw. Darllenwch sut y daethom ymlaen yn dysgu’r sgil eiconig hyn, yn ogystal â rhoi cynnig arni ein hunain!

  Continue reading
 • Ymweld â Tŷ Hyll? Nodiad pwysig am barcio yr wythnos hon

  Bydd y maes parcio ar gau tan ddydd Iau’r wythnos hon (21/3) tra bo’r wal yn cael ei hatgyweirio. Mae’r bysiau S1 a T10 yn stopio y tu allan i’r tŷ ac mae maes parcio am ddim Cae’n y Coed yn llai na 10 munud o gerdded ar hyd y ffordd, tuag at Fetws y Coed.

  Continue reading
 • Gwibio Gwyrdd: Reid e-feiciau

  Mae beicio ac e-feicio yn ffyrdd hwyliog ac ecogyfeillgar o ddarganfod y Parc Cenedlaethol. Darllenwch am ein taith ddiweddar o Fethesda i Lyn Idwal, gyda diolch i Beiciau Ogwen, Bethesda!

  Continue reading
 • A wnewch chi ymuno â Iolo Williams i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru I gefnogi ffermio sy’n gyfeillgar i fyd natur yn ein Parciau Cenedlaethol?

  A wnewch chi ymuno â Iolo Williams i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru I gefnogi ffermio sy’n gyfeillgar i fyd natur yn ein Parciau Cenedlaethol? Mae byd natur yng Nghymru mewn argyfwng; mae un rhywogaeth o bob chwech mewn perygl o ddiflannu o’n gwlad. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar Gynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS)  newydd i […]

  Continue reading
 • Helpwch ni i fynd i’r afael â’r Argyfwng Natur a chefnogi ffermio sy’n gyfeillgar i fyd natur yn Eryri!

  Helpwch ni i fynd i’r afael â’r Argyfwng Natur a chefnogi ffermio sy’n gyfeillgar i fyd natur yn Eryri!

  Mae byd natur yng Nghymru mewn argyfwng; mae un o bob chwe rhywogaeth mewn perygl o ddiflannu o’r wlad. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar Gynllun Ffermio Cynaliadwy newydd i gymryd lle’r Polisi Amaethyddol Cyffredin. A wnewch chi ein helpu i helpu byd natur drwy gymryd rhan mewn ymgynghoriad? Dim ond dwy funud mae’n ei gymryd!

  Rydyn ni’n galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy dros ffermwyr a byd natur yn ein Parciau Cenedlaethol drwy’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy, ac rydyn ni angen eich help.

  Continue reading
 • Y diweddaraf ar jac-y-neidiwr 2023

  Efallai nad oes gan jac-y-neidiwr enw mor ddrwg â chlymog Japan, ond mae ganddo ei enw drwg ei hun ymysg cadwraethwyr. Mae’r momentwm i fynd i’r afael â’r rhywogaeth ymledol hon yn cynyddu, gyda galwadau cynyddol am fentrau tymor hir gan y llywodraeth i fynd i’r afael â’u lledaeniad a’u heffeithiau niweidiol.

  Continue reading
 • Rydym yn recriwtio dau i’w hyfforddi fel Cynorthwywyr Cadwraeth

  Os ydych yn dymuno helpu i warchod yr amgylchedd, efallai mai dyma’r swydd i chi. Byddwch yn magu ystod eang o brofiad a fydd, yn ei dro, yn eich helpu i sicrhau cynnydd yn y sector amgylcheddol.

  Continue reading
 • Mae Rhaeadr y Cwm, un o raeadrau mwyaf eiconig Eryri o dan fygythiad unwaith eto

  Mae Cwm Cynfal yn lle sydd wedi ysbrydoli storïwyr, artistiaid a beirdd dros fileniwm. Mae’n un o raeadrau mwyaf mawreddog Eryri. Ond rwan mae’n cael ei fygwth unwaith eto gan gynllun trydan dŵr a fyddai’n golygu codi argae dros yr afon a dargyfeirio cymaint â 70% o’r dŵr o amgylch y rhaeadr.

  Tair gwaith eisoes dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno ar gyfer cynlluniau trydan dŵr yng Nghwm Cynfal. Tair gwaith maen nhw naill ai wedi cael eu gwrthod neu eu tynnu’n ôl. Ond rwan mae datblygwyr ar fin gwneud cais pellach ac maen nhw wedi bod yn rhedeg “ymgynghoriad o flaen cyflwyno cais” ac mae’r ymgynghoriad yma’n dod i ben ar y 24 Tachwedd.

  Continue reading
 • Mae “Dwylo diwyd” Cymdeithas Eryri yn dathlu blwyddyn o waith gwirfoddol prysur mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

  Cymdeithas Eryri Bydd Cymdeithas Eryri yn cynnal ei CCB ym Mhlas y Brenin ar 18 Tachwedd ac yn dathlu blwyddyn wyllt o weithio gyda gwirfoddolwyr i daclo rhai o’r bygythiadau mwyaf i Barc Cenedlaethol Eryri.

  Continue reading