Cymdeithas Eryri yn chwifio’r faner dros y gylfinir

Cymdeithas Eryri yn chwifio’r faner dros y gylfinir

Mae’r gylfinir yn aderyn hudolus sydd i’w weld ar wlyptir, rhostir a dolydd. Mae’r adar yn prinhau’n gyflym o ganlyniad i golli cynefin oherwydd defnydd dwys o dir, draeniad a datblygiad.

 

 

 

 

 

Ar ddydd Sadwrn 13 Ebrill cynhaliodd Cymdeithas Eryri ddiwrnod o weithgareddau fel rhan o ymdrechion cenedlaethol i achub yr aderyn arbennig hwn.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Ysbyty Ifan, ardal y mae’r gylfinir yn dychwelyd iddi bob blwyddyn i nythu ar eangderau o rostir corsiog agored. Llwyddodd Cymdeithas Eryri i ddod a nifer o gyrff cadwraeth ynghyd i gymryd rhan yng ngweithgareddau’r diwrnod, yn cynnwys Ymddiriedolaeth Adara Prydain, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r RSPB.

Arweiniodd Dr Rachel Taylor o’r BTO, ymchwilydd i boblogaethau’r gylfinir yn Eryri, daith ar gyfer aelodau o’r cyhoedd i safle nythu lleol. Ymysg y grŵp o 35 roedd ffermwyr lleol a phlant o Ysbyty Ifan.

Yn ystod y sgwrs wedyn yn y neuadd bentref cyflwynodd Dr Taylor ei phroject tagio’r gylfinir a oedd yn amlygu prinhad cyflym yn y nifer o ylfinirod sy’n nythu. Eglurodd yr angen ar frys i ymchwilwyr, cyrff a thirfeddianwyr gydweithio a gweithredu i warchod adar sy’n nythu a’u cynefin.

Daeth y diwrnod i ben gyda the a theisen a ddarparwyd gan y grŵp lleol o Sefydliad y Merched a chyhoeddiad enillwyr cystadleuaeth arlunio’r gylfinir, a enillwyd gan Huw (5 oed) a Molly (9 oed). I weld gwaith celf y plant, ewch i dudalen Instagram Cymdeithas Eryri yma – yma.

I lawer o bobl mae galwad hiraethus y gylfinir yn cyfleu ysbryd yr ucheldir a natur wyllt. Ond yn hytrach na thir gwyllt, canlyniad ffermio traddodiadol nad yw’n ddwys yw cynefin y gylfinir. Mae angen ein cymorth ar yr adar gwyllt yma. Os yw plant heddiw’n mynd i dyfu’n oedolion a rhannu’r cysylltiad â’r gylfinir, mae angen i ni ledaenu’r gair a chefnogi’r rhai sy’n cydweithio nawr i fynd i’r afael â’r heriau.

Hoffai Cymdeithas Eryri ddiolch i bawb a ddaeth draw i gymryd rhan a sicrhau diwrnod mor llwyddiannus.

Llwyddwyd i ddod â’r bobl a all wneud gwahaniaeth at ei gilydd mewn un lle; ymchwilwyr, ffermwyr lleol, cyrff cadwraeth ac unigolion a theuluoedd lleol.

Beth allwch chi ei wneud?

Cofiwch gefnogi’r BTO, RSPB, YBGGC, a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethola Chymdeithas Eryri wrth gwrs – mae pob un yn elusen sy’n gweithio’n ddygn i wneud eu gorau dros y gylfinir, gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cofiwch gymryd rhan yn nigwyddiadau Diwrnod Gylfinir y Byd.  Cynhelir Diwrnod Gylfinir y Byd ar 21 Ebrill ac fe’i sefydlwyd gan yr awdur Mary Colwell i hybu gweithredu i achub yr aderyn.

Nodwch bob tro y byddwch yn gweld y gylfinir yn ystod y tymor nythu yma

Comments are closed.