Cymdeithas Eryri a RAW Adventures yn rhoi cronfa at drwsio’r Llwybr Watkin

Bydd cronfa Dringo’r Wyddfa 2016 yn mynd at apêl ‘Mend Our Mountains’ Clwb Mynydda Prydain

Bydd RAW Adventures yn tywys llawer iawn o bobl i fyny’r Wyddfa. Bob blwyddyn, byddant yn cyfrannu £1 at Gymdeithas Eryri am bob unigolyn byddant yn ei dywys. Bydd y cyfraniad hwn yn cynorthwyo gwaith cadwraeth y Gymdeithas ar yr Wyddfa ac yn y cyffiniau. Darllenwch ragor.

Mae arian RAW Adventures yn golygu y gall Cymdeithas Eryri drefnu rhagor o ddiwrnodau gwaith gwirfoddol ar y mynydd, clirio sbwriel a chynnal a chadw llwybrau i leihau erydu, llifogydd a difrod arall. Yn sgil y cefndir hwn o gydweithio er budd yr Wyddfa, mae’r ddau sefydliad wedi penderfynu defnyddio eu hadnoddau i wneud gwaith mawr ei angen ar lwybrau troed ac maent wedi addo rhoi cymorth ariannol eleni at ymgyrch ariannu torfol BMC, ‘Mend our Mountains’.

Llwybr Watkin yn elwa o waith atgyweirio llwybrau

Yr addewid hwn, sy’n werth cannoedd o bunnoedd, yw ein dull ni o gynorthwyo â gwaith atgyweirio llwybrau mawr ei angen ar fynydd sy’n derbyn nifer sylweddol iawn o ymwelwyr, yn cynnwys ni! Ni all unrhyw ddulliau cyfrifol o reoli grwpiau nac addysg wneud i ni hofran uwchlaw’r llwybr rydym ni arno.

Mae ‘Mend our Mountains’ wedi cael sylw sylweddol yn y newyddion ers ei lansio yng nghanol Mawrth. Mae Cymdeithas Eryri yn cyfrannu at y gwaith hwn, ac mae rhan uchaf Llwybr Watkin wedi cael ei bennu fel un o’r mannau problemus a fydd yn elwa o waith atgyweirio llwybrau tir uchel.

A wnaiff llwybrau gwell gynyddu’r pwysau ar y mynydd?

Dyma bwnc sensitif bob tro; bydd pobl yn holi a wnaiff llwybrau gwell achosi rhagor o bwysau ar y mynydd mwyaf poblogaidd hwn. Fe wnaethom ni holi BMC am hyn, a chawsom sicrwydd yn sgil eu hatebion:

“…caiff cynllun a manyleb y gwaith ar y llwybrau eu cytuno â’r BMC cyn ei ariannu… Byddai’r holl waith yn cydymffurfio â’r safonau a gytunwyd yn flaenorol gan yr Ymddiriedolaeth Llwybrau Troed Uwchdirol… mewn gwirionedd, mae’r ‘llwybr’ bellach yn sawl llwybr – ceir creithiau a rhigolau sylweddol ar draws y wyneb deheuol… Bydd llawer o gerddwyr yn dilyn llwybr uniongyrchol i lawr yr wyneb o’r copa, gan greu llwybrau newydd ac achosi rhagor o erydu mewn llecyn a ddylai fod o ddiddordeb botanegol a chadwraethol sylweddol, ond caiff ei sathru gan gerddwyr sy’n mentro oddi ar y llwybrau i osgoi rhigolau wedi’u herydu a thirlithriadau.”

Rydym yn falch o addo cymorth. Allwch chi helpu?

Mae RAW Adventures a Chymdeithas Eryri yn falch o addo eu cymorth ariannol. Tybed a allwch chi feddwl am ffordd o gynorthwyo ‘Mend Our Mountains?

Comments are closed.