• Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4

  Dydd Sul 18 Medi. Elw at Gymdeithas Eryri! “Ras mynydd caled go iawn,” ac yn ddigwyddiad codi arian gwych â’r elw at Gymdeithas Eryri. Cofrestrwch rŵan i gystadlu.

  Mwy
 • Swyddog Prosiect newydd i Dŷ Hyll

  Rydym yn falch o groesawu aelod diweddaraf ein tîm, sef Tamsin Fretwell, sydd wedi cael ei phenodi yn Swyddog Prosiect Tyfu Tŷ Hyll. Mae gan Tamsin brofiad helaeth iawn: o’r gwaith ymarferol o reoli gwarchodfeydd i drefnu llawer o ddigwyddiadau i’r cyhoedd. “Bydd rhywbeth ar gael i bawb” meddai Tamsin, pan ofynnwyd iddi am ei chynlluniau, “o helfeydd chwilod i blant i hyfforddiant ffurfiol i ddatblygu sgiliau adnabod, rwy’n awyddus i sicrhau fod prosiect Tyfu Tŷ Hyll yn cynnig rhywbeth a wnaiff apelio at bawb!” Cadwch olwg am ragor o fanylion!

  Mwy
 • Newid mân… mynyddoedd o wahaniaeth!

  Mae Eryri yn dioddef oherwydd ei boblogrwydd gyda dros 6 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn! Cynllun newydd sy’n annog i bawb roi symiau bach i helpu i arbed Eryri yw Rhodd Eryri.

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith Gwirfoddol Mis Awst 2016

  Ein diwrnodau gwaith gwirfoddol a gynhelir ym mis Awst 2016

  Mwy
 • Rhowch eich tocyn gwyrdd ym mlwch Cymdeithas Eryri

  pan yn siopa yn Waitrose, Porthaethwy, ym mis Gorffennaf. Neu beth am ofyn i’ch siopau lleol ein henwebu i dderbyn yr elw am daliadau am fagiau plastig?

  Mwy
 • Ty Hyll butterfly

  Mae’n amser i brynu hadau a phlanhigion i’ch gwenyn lleol

  Peidiwch ag anghofio bod na ddewis gwych o blanhigion a hadau sy’n denu gwenyn ar werth yn Tŷ Hyll.

  Mwy
 • Halen yn y briw

  Datblygwr yn ceisio ‘caniatâd’ ôl-weithredol am fandaliaeth amgylcheddol ar Afon Lâs, Nant Peris.

  Mwy
 • Ein hwythnos gwirfoddoli orau erioed!

  Yr wythnos diwethaf, aeth grŵp o’n gwirfoddolwyr i weithredu’n ymarferol am bum diwrnod! Â’u hoffer yn barod, fe wnaeth y criw weithio’n galed i warchod a gwella gwahanol rannau o’r parc cenedlaethol arbennig – ffordd wych o ddod i’w adnabod! Cynhaliwyd gweithgaredd gwahanol pob dydd, felly roedd rhywbeth at ddant pawb – pa un ai a oeddent yn dymuno cynnal a chadw llwybrau troed hynod boblogaidd yr Wyddfa neu glirio ffromlys chwarennog o Ardal Cadwraeth Arbennig.

  Mwy
 • Glyn Rhonwy: peilonau newydd a bygwth i lynnoedd lleol?

  Mae Cymdeithas Eryri yn cwestiynnu sut fydd prosiect storfa bwmp Glyn Rhonwy yn cysylltu â Grid Cenedlaethol, ac am yr effeithiau posibl ar fynediad, ac ar gyrff dŵr lleol, gan gynnwys Llyn Padarn. Mae’r datblygwr yn gwneud cais i ddyblu capasiti’r prosiect.

  Mwy
 • Pori cadwraethol yn Llyndy Isaf

  9 Gorffennaf. Mae llefyd ar gael o hyd ar y daith dywys arbennig ar fferm drawiadol Llyndy Isaf, Nant Gwynant, yng nghwmni Sabine Nouvet (Ymddiriedolaeth Genedlaethol). Cysylltwch â ni i sicrhau eich lle!

  Mwy
 • Mewn neu allan? Yr Undeb Ewropeaidd a’n hamgylchedd

  Rydym wedi clywed llawer am fasnach a mewnfudo, ond beth am yr amgylchedd a natur? Darllenwch yr adroddiad a gomisiynwyd gan yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, WWF ac RSPB i’ch helpu i benderfynu.

  Mwy
 • Helpwch Natur Cymru – Nature of Wales i barhau

  Cefnogwch fywyd gwyllt yng Nghymru trwy apêl Crowdfunder. Gwrandewch ar Iolo Williams yn esbonio pam mae’r cylchgrawn ‘Natur Cymru’ eich angen chi.

  Mwy
 • Sgîm pŵer hydro sy wedi ei gynllunio’n ofalus?

  Mae delweddau o gynllun ynni hydro sy’n cael eu hadeiladu yn dangos beth all digwydd ar ôl i jac codi baw gael mynediad i ochr mynydd, er gwaethaf ymgynghoriad priodol â’r awdurdodau.

  Mwy
 • Pen y Pass Youth Hostel

  Gorphwysfa neu Mallory’s?

  Mae Hostel Ieuenctid hanesyddol Pen y Pass wedi cael newid ei enw o Gorphwysfa i Mallory’s. Darllenwch yr erthygl o ein cylchgrawn amdano a gadael i’r Hostel Ieuenctid wybod beth yw eich barn.

  Mwy
 • Her wedi achub 1/2 tunnell o CO2

  a dros £1,400 wedi codi i’r Gymdeithas hyd yn hyn. Mae her Codi Can Arbed Carbon wedi cwblhau a mae Frances wedi ymestyn ei tharged i 3,620 can, gan achub hanner tunnell o CO2.

  Mwy
 • Ty Hyll

  Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Swyddog Prosiect (rhan amser): Prosiect ‘Tyfu Tŷ Hyll’. I ennyn diddordeb y cyhoedd a gwirfoddolwyr trwy ddatblygu a darparu cyfleoedd gwirfoddoli, addysg, cyfleoedd hyfforddiant a chyfranogi ymarferol yn Tŷ Hyll.

  Mwy
 • Cyngor Gwynedd yn gwastraffu tunelli o CO2…

  …drwy dirlenwi sbwriel caniau diod. Gallai mesur siml sy’n caniatáu i lanhawyr stryd wahanu caniau a gweddill y sbwriel achub cymaint â 180 tunnell o CO2 bob blwyddyn.

  Mwy
 • Ymgyrch caniau ar Radio Wales

  Wrth i Frances agosáu diwedd ei hymgyrch casglu sbwriel alwminiwm, mae hi wedi egluro ei rhesymau am ei hymdrechion ar raglen Radio Wales ‘Country Focus’.

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri a RAW Adventures yn rhoi cronfa at drwsio’r Llwybr Watkin

  Eleni, bydd cronfa ‘Climb Snowdon’ RAW Adventures yn cael ei rhoi at apel Cyngor Mynydda Prydain ‘Mend our Mountains’. Un o’r prif mannau i elwa o’r gwaith hwn yw rhan uchaf y Llwybr Watkin.

  Mwy
 • Maniffesto ar gyfer Parciau Cenedlaethol Cymru

  Mae etholiadau’r Cynulliad yn agosáu, a mae Cynghrair Parciau Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi Maniffesto. Annogwch eich ymgeiswyr lleol i gefnogi Parciau Cenedlaethol Cymru.

  Mwy