• Risg diangen i blanhigion prin a chynefinoedd Ffos Anoddun

  Cynllun hydro-electrig yn risg diangen i blanhigion prin a chynefinoedd Ffos Anoddun Mae Cymdeithas Eryri wedi cyflwyno ei hymateb i gais cynllunio (NP4/26/323) i ddatblygu cynllun hydro-electrig 5MW yn Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun, ger Betws y Coed yn Eryri.  Byddai’r datblygiad yn golygu adeiladu cored uwchlaw Rhaeadr y Graig Lwyd, twnnel 1km […]

  Continue reading
 • Diwrnodau gwaith gwirfoddol Gorffennaf

  Helo Bawb, Dyma ein dyddiau gwaith gwirfoddol a gynhelir ym mis Gorffennaf 2015. 4/7, 15/7, 23/7, 29/7, Brwydro Jac y Neidiwr – Y Bala: Mae’r tymor tynnu Jac y Neidiwr wedi cychwyn! Mae Jac y Neidiwr yn blanhigyn ymwthiol, estron. Bydd clystyrau trwchus ohono yn mygu planhigion eraill, gan wthio allan y cymunedau o blanhigion cynhenid, […]

  Continue reading
 • snowdonia marathon runner

  Rhodd o £500: Diolch i Marathon Eryri ac i ein gwirfoddolwyr

  Diolch i Marathon Eryri a diolch i’r holl wirfoddolwyr a dreuliodd y diwrnod yn yr orsaf bwydo Marathon Eryri ym Meddgelert ar 25 Hydref y llynedd. Mae eich ymdrech  wedi  cynhyrchu rhodd o £500. Yr oedd y gwirfoddolwyr yn brysur yn dosbarthu diodydd, geliau a bwydydd ynni uchel eraill, ac yn clirio cwpanau a phecynnau gel, heb […]

  Continue reading
 • Cyfle i brynu planhigion sy’n denu peillwyr

  Peidiwch a cholli’r cyfle i brynu’r planhigion hyn!!! Yn ystod yr haf yn Nhŷ Hyll mae gennym Blanhigion sy’n denu peillwyr ar werth, yn ogystal â’n ‘Hadau i Wenyn’. Mae pob un o’r planhigion wedi ei roi’n garedig gan wirfoddolwr Tŷ Hyll a mae’r elw i gyd yn mynd at gynnal a chadw’r hafan natur hwn. Tŷ […]

  Continue reading
 • Beth yw ecosystem a pham mae’n bwysig?

  Mae ecosystem yn enw torfol a ddefnyddir i ddisgrifio cymuned o organebau byw (megis planhigion, anifeiliaid a bacteria) ac elfennau anfyw eu hamgylchedd (megis creigiau, pridd a dŵr) yn rhyngweithio â’i gilydd.  Mae ecosystemau o’n cwmpas ym mhob man, o fariffau cwrel i laswelltiroedd i fforestydd glaw trofannol, ac rydym ni yn elfen fyw o […]

  Continue reading
 • Flora_Locale_training_snowd

  Rhaglen Hyfforddiant Flora Locale

  Mae’r rhaglen hyfforddiant Flora Locale ar gyfer pobl sy’n ymwneud â rheoli dylunio ac adfer tirweddau ar gyfer bioamrywiaeth, boed ar fferm, tyddyn, pentref gwyrdd neu ardd. Gwella eich sgiliau adnabod blodau gwyllt neu ddysgu sut i gyflwyno blodau coetir i goedwig newydd … Bydd rhaglen hyfforddiant Flora Locale yn cynnig cyrsiau o dan arweiniad John Harold, […]

  Continue reading
 • pont_afon_goch_bridge_snowd

  Pont newydd yn wastraff o arian trethdalwyr

  Mae pont droed newydd sy’n hyll ac wedi’i gor-saernïo wedi cael ei hadeiladu yn Eryri yn groes i gyngor y Parc Cenedlaethol.  Nid gan ddatblygwr diegwyddor, ond gan Gyngor Gwynedd. Mae’r elusen cadwraeth Cymdeithas Eryri yn dymuno gwybod faint o arian trethdalwyr sydd wedi’i wastraffu gan Gyngor Gwynedd ar gynllunio ac adeiladu’r ‘eliffant gwyn’ hwn […]

  Continue reading
 • snowdonia_celebration_giving

  Dim anrhegion!

  Pa mor aml ydych chi wedi gwneud ple o’r fath i ffrindiau neu deulu cyn dathlu pen-blwydd, ac wedyn derbyn bocs arall o siocledi neu bâr o fenig fyddwch byth yn eu gwisgo? Mae un o’n cefnogwyr wedi datrys y broblem hon a wedi codi dros £1,000 at ein gwaith. Mae’n amlwg fod pobl yn […]

  Continue reading
 • cwm_glas_hydro_snowdonia

  Cynllun hydro Cwm Glas: beth sy’n digwydd yn nhirwedd gwylltaf Cymru?

  Yn ôl yr elusen cadwraeth Cymdeithas Eryri, mae Greenearth Hydro, y cwmni sy’n gyfrifol am gynllun hydro Afon Gennog yn Nant Peris, yn torri amodau eu caniatâd cynllunio ac yn difwyno rhan ddilychwin o dirwedd y Parc Cenedlaethol. Dywedodd Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri John Harold, “Beth oedd ar ben y datblygwyr yn gwneud y fath beth?  […]

  Continue reading
 • dotterel_snowdonia

  Yn eisiau: mynyddwyr i ganfod hutanod y mynydd

  A fyddwch chi’n treulio amser ar fynyddoedd uchel Eryri?  Allwch chi ein helpu i ganfod hutan y mynydd, aderyn hardd ac arbennig sy’n trigo fry yn y mynyddoedd? Mae hanes bywyd yr hutan yn anarferol iawn.  Mae hutanod benywaidd yn fwy lliwgar na’r gwrywod, a’r benywod fydd yn gwneud mwyafrif yr ystumiau paru. Ar y […]

  Continue reading
 • national _parks_matter_snowdonia

  Mae Tirweddau a Ddiogelir o Bwys

  Yn gynharach yn 2014, datganwyd Adolygiad o Lywodraethu o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru gan Banel annibynnol. gan John Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer Parciau Cenedlaethol. Focws y Panel fydd, ymhlith pethau eraill, dynodiad sengl ar gyfer Parciau Cenedlaethol ac AHNE. Ni phenderfynwyd eto a fydd Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn cadw eu pwerau cynllunio, […]

  Continue reading
 • Ymgynghoriad Glyn Rhonwy

  Mae Cymdeithas Eryri yn cwestiynnu sut fydd prosiect storfa bwmp Glyn Rhonwy yn cysylltu â Grid Cenedlaethol. Darllenwch ein cyflwyniad i ymgynghoriad y datblygwr. Having obtained planning permission from Gwynedd Council for a 49.9MW pumped storage development at Glyn Rhonwy, Snowdonia Pumped Hydro Ltd (SPH) are now applying to double the capacity of the project to […]

  Continue reading
 • climb-snowdon

  Mae RAW Adventures yn arwain y ffordd

  RAW Adventures yn arwain y ffordd o ran cyfrifoldeb at yr amgylchedd. Bydd Kate a Ross Worthington yn enwau cyfarwydd i unrhyw un sydd wedi cynorthwyo yn ystod diwrnodau gwaith Cymdeithas Eryri yn clirio sbwriel neu gynnal llwybrau troed ar yr Wyddfa eleni.  Mae eu busnes – RAW Adventures – yn cynnig gwasanaeth tywys grwpiau ac […]

  Continue reading
 • archive_volunteer_snowdonia

  Yn eisiau: gwirfoddolwr archifo

  Allech helpu? Wrth dacluso’r swyddfa yn ddiweddar, fe wnaethom ganfod y poster hwn sy’n hysbysebu Cyfarfod Cyhoeddus cyntaf y Gymdeithas. Teimlad gostyngedig yw sylweddoli fod y weledigaeth oedd wrth wraidd y cyfarfod hwnnw a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 10 Mehefin 1967 yn dal yn berthnasol hyd heddiw. Mae hanner canfed pen-blwydd y Gymdeithas ar y gorwel, […]

  Continue reading
 • Chwilio am newyddion hŷn?

    Gweler yr archif newyddion oddi ar hen wefan Gymdeithas Eryri.      

  Continue reading
 • Llwyddiant arfordir i arfordir

  Mae gwirfoddolwraig Gymdeithas Eryri, Glynis Archer, wedi llwyddo cerdded pob 197 milltir o’r llwybr Arfordir i Arfordir ac mae awydd arni ddiolch i bawb sy wedi ei noddi hi. Hyd yn hyn mae hi wedi codi £640 at ei dwy elusen a ddewiswyd, sef Cymdeithas Eryri a Bywyd Gwyllt Glaslyn, fydd yn rhannu’r cyfanswm. Rhowch […]

  Continue reading