• Diolch i’r Gronfa Ffyniant Gyffredin

  Ein prosiect gwifoddoli Dwylo Diwyd: Mae Tyfu Caru Eryri wedi cael £249,940 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a weinyddir gan Gyngor Gwynedd.

  Continue reading
 • Croeso i Rory Francis, ein Cyfarwyddwr newydd

  Rydym yn sicr y daw â’i gweledigaeth a dylanwad personol ar y ffordd orau y gall Cymdeithas Eryri wneud gwahaniaeth dros y degawd nesaf.

  Continue reading
 • Agenda CCB 2023 Plas y Brenin

  Fe’ch gwahoddir yn gynnes i’n Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol ym Mhlas y Brenin ar 18 Tachwedd 2023.
  Archebwch lle yma.

  Continue reading
 • Diolch i’n cefnogwyr yn ystod y penwythnos MaD

  Diolch yn fawr iawn i bawb a helpodd i wneud ein chweched Penwythnos Mentro a Dathlu yn llwyddiant!

  Continue reading
 • Darganfyddiad annisgwyl

  Erbyn hyn mae fy mhengliniau yn brifo wrth ddod i lawr. Ar ôl cerdded i fyny Cwm Glas Mawr, sgrialu ar draws Crib Goch a gwthio drwy’r torfeydd i gyrraedd copa’r Wyddfa (neu’n ddigon agos), rydw i’n falch o fod ar y daith yn ôl i’r car…

  Continue reading
 • Apwyntiadau newydd

  Rydw i’n falch iawn o adael i aelodau, gwirfoddolwyr a chefnogwyr wybod ein bod yn ddiweddar wedi recriwtio dau aelod newydd o’r staff.

  Continue reading
 • Llinellau yn y tirlun

  Rydym wrth ein bodd o gael ein gwobrwyo â £20,000 gan Raglen Grant Cymunedol y Grid Cenedlaethol! Rydym yn ddiolchgar ac yn hynod falch o fod yn cydweithio â nhw ar gangen cyffrous o waith: Llinellau yn y tirlun. Byddwch yn barod am ddigwyddiadau hyd yn oed fwy cyffrous gyda thema llinellol – o deithiau […]

  Continue reading
 • Diolch i Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post 

  Rydym yn falch iawn o dderbyn gwobr o £25,000 gan Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post, elusen ddosbarthu grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

  Continue reading
 • Plas Coch di-blastig?

  Beth mae’n ei gymryd i westy fod yn rhydd o blastig? Darllenwch am daith Gwesty Plas Coch i gyrraedd eu nod: ‘Gallwn, byddwn ac rydym yn ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio bron pob dim!’

  Continue reading
 • Nodwch y dyddiad: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Eryri 2023 

  Dyma’ch cyfle i ymuno â’r tîm staff ac ymddiriedolwyr mewn diwrnod pleserus, dysgu am waith y Gymdeithas dros y flwyddyn ddiwethaf a chynlluniau ar gyfer y nesaf.

  Continue reading
 • Penwythnos Mentro a Dathlu – Archebu ar agor!

  Ymunwch â ni ar gyfer ein penwythnos MaD blynyddol, 8-10fed Medi yn Nant Gwynant am cyfle i ddod at ein gilydd yn Eryri ar gyfer gweithgareddau gwirfoddoli, digwyddiadau, bwyd, cerddoriaeth fyw a mwy!

  Continue reading
 • Rydym yn recriwtio – Cyfarwyddwr

  Oes gennych chi wybodaeth fanwl a chariad tuag at fyd natur gyda thystiolaeth gref o weithio a phrofiad o weithio mewn cadwraeth a gwarchod tirluniau a threftadaeth?

  Allwch chi arddangos sut y byddech yn defnyddio hyn i arwain Cymdeithas Eryri yn y dyfodol, a’n helpu i ni ddatblygu’r rolau arbennig sydd gennym, gwneud gwahaniaeth mewn cadwraeth ymarferol, adfocatiaeth ac ymgyrchu?

  Continue reading
 • Recriwtio Ymddiriedolwyr

  Croeso
  Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros Eryri a’i thirlun amrywiol, diwylliant cyfoethog, iaith a threftadaeth?
  Yna byddem yn falch iawn pe baech yn ystyried ymuno â ni fel ymddiriedolwr a gwneud gwahaniaeth i’n gwaith. Hoffem greu amrywiaeth o fewn ein Bwrdd a’r peth pwysicaf yw angerdd a diddordeb yn yr hyn yr ydym yn ei wneud a’n huchelgais ar gyfer y dyfodol. Felly, beth bynnag yw eich cefndir, os ydych yn teimlo y gallwch wneud gwahaniaeth wrth adfer byd natur a mynd i’r afael â newid hinsawdd yna fe all dod yn ymddiriedolwr i ni ein hysbrydoli un ac oll.

  Continue reading
 • Curlew

  Cry of the Curlew 

  Roedd y tro cyntaf i mi weld gylfinir yn hedfan heibio, wrth gynnal arolwg adar, yn gofiadwy. Dyma’r diweddaraf ar ein rhan gyda phroject Curlew LIFE yr RSPB.

  Continue reading
 • Diwrnod ym mywyd gwirfoddolwr

  Darllenwch hanes diwrnod ym mywyd gwirfoddolwr Tŷ Hyll!

  Continue reading
 • Rydym yn recriwtio! Swyddog Ariannol

  Rydym yn recriwtio! Swyddog Ariannol
  1 diwrnod yr wythnos, cyflog pro rata £30,884

  Continue reading
 • Judith: hwyl fawr, a diolch am yr holl gacennau!

  Y mis hwn, wedi mwy na deng mlynedd fel Swyddog Ariannol y Gymdeithas, rydym yn diolch o waelod calon i Judith Bellis ar ei hymddeoliad haeddiannol ac yn dymuno’r gorau iddi.

  Continue reading
 • …a hwyl fawr gennyf i

  Mae ein Cyfarwyddwr John Harold hefyd yn symud ymlaen – ar ddiwedd mis Mai. Mae’n symud, yn llythrennol, i borfeydd newydd wrth iddo fynd i weithio ar gadwraeth gwelltir llawn rhywogaethau gyda Plantlife. Dyma neges John i bawb sydd wedi bod yn rhan o hanes y Gymdeithas yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd.

  Continue reading
 • Annwyl Aelod o’r Senedd: sicrhau blaenoriaeth i adferiad byd natur yn y Bil Amaeth.

  Defnyddiwch eich llais dros natur yn Eryri a ledled Cymru.

  Continue reading
 • Parcio tu allan i’r Parc

  Rydym yn falch o gefnogi’r datblygiadau newydd mewn cludiant cynaliadwy sy’n ymddangos o bartneriaethau yn y Parc Cenedlaethol ac o’i gwmpas.

  Continue reading