• Diwrnodau gwaith a hyfforddiant gwirfoddolwyr mis medi

  Diwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr Mis Medi Helo bawb, Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu am ein diwrnodau gwaith gwirfoddol a gynhelir ym mis Medi 2015. 1/9, 2/9, 3/9 Golosg a Llwybrau Troed – Abergwyngregyn: Dysgwch sgil newydd. Rydym yn cydweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i gynnig cyfle i ddysgu’r sgil o wneud golosg. Yn ystod y 3 diwrnod, […]

  Mwy
 • Caiacwyr conwy

  Helpwch John a’i Dîm i Groesi’r Llinell!

  Yr holl elw at Gymdeithas Eryri! Mae Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, John Harold, wedi ffurfio tîm i gymryd rhan yn Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4 ar 13 Medi. Bydd yr holl elw o’r digwyddiadau hwn yn cael eu defnyddio i gefnogi gwaith cadwraeth Cymdeithas Eryri ym mhob cwr o’r Parc Cenedlaethol. Mae John yn agos at gyflawni […]

  Mwy
 • Croeso i ein gwefan newydd!

  Gobeithio y byddwch yn hoffi ein gwefan newydd sy’n hawdd ei ddefnyddio ar ffonau symudol. Bydd y safle newydd hon yn hwyluso’r ffordd yr ydym yn rhannu gwybodaeth am ein hymgyrchoedd ac ein gwaith cadwraeth a gweithgareddau eraill. Hefyd, mae gwybodaeth am Dŷ Hyll wedi cael ei gynnwys ar y wefan hon. Edrychwch ar y nodweddion newydd megis y […]

  Mwy
 • Ein gwaith yn Nant Gwynant a dalgylch Afon Gwyrfai: dehongliad ecosystem

  Our case study will focus on the Nant Gwynant and Gwyrfai areas.  This mountainous region includes mountain peaks, valley floors, natural lakes and rivers, woodland and heathland, and  features a number of protected sites

  Mwy
 • Mae Bethan yn tyfu Tŷ Hyll

  Yn ysbrydoli pawb i garu natur Eryri. Mae’n bleser croesawu Bethan Wynne Jones i dîm Cymdeithas Eryri, fel Swyddog newydd Tŷ Hyll Tyfu. Mae Bethan wedi llunio rhaglen ddifyr o weithgareddau yn Nhŷ Hyll, yn cynnwys Cwrs cadw gwenyn, Arolwg o Famaliaid Bychan, Chwedlau’r Coetir, Saffari pryfed cop a Helfa Drysor Coed a Gwenyn. Gweler Digwyddiadau Tŷ Hyll events am restr lwan. Yn ferch fferm […]

  Mwy
 • Caffi ar yr Wyddfa yn cefnogi Cymdeithas Eryri

  Mae Steffan yn nhŷ tê Pen-y-Ceunant Isaf ar y lôn i fyny’r Wyddfa yn rhoi croeso cynnes erioed i ein gwirfoddolwyr ar ôl ddiwrnod o waith yn clirio sbwriel oddi ar yr Wyddfa. Mae’n bleser gennym ddatgan fod Pen-y-Ceunant Isaf wedi cymryd cam pellach i gefnogi ein gwaith trwy ddod yn Aelod Busnes. Dewch â’ch byrbrydau eu hunain! Mae Pen-y-Ceunant […]

  Mwy
 • Volunteers needed

  (Cymraeg i ddod) Where? The Snowdonia Society has a stand at RSPB Conwy… When? July 25th and 26th… We need your help! What? Can you spare an hour, half a day or even the whole day to join our team and help make the Snowdonia Society’s stand a success? Contact john for more info:  john@snowdonia-society.org.uk […]

  Mwy
 • Risg diangen i blanhigion prin a chynefinoedd Ffos Anoddun

  Cynllun hydro-electrig yn risg diangen i blanhigion prin a chynefinoedd Ffos Anoddun Mae Cymdeithas Eryri wedi cyflwyno ei hymateb i gais cynllunio (NP4/26/323) i ddatblygu cynllun hydro-electrig 5MW yn Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun, ger Betws y Coed yn Eryri.  Byddai’r datblygiad yn golygu adeiladu cored uwchlaw Rhaeadr y Graig Lwyd, twnnel 1km […]

  Mwy
 • Diwrnodau gwaith gwirfoddol Gorffennaf

  Helo Bawb, Dyma ein dyddiau gwaith gwirfoddol a gynhelir ym mis Gorffennaf 2015. 4/7, 15/7, 23/7, 29/7, Brwydro Jac y Neidiwr – Y Bala: Mae’r tymor tynnu Jac y Neidiwr wedi cychwyn! Mae Jac y Neidiwr yn blanhigyn ymwthiol, estron. Bydd clystyrau trwchus ohono yn mygu planhigion eraill, gan wthio allan y cymunedau o blanhigion cynhenid, […]

  Mwy
 • snowdonia marathon runner

  Rhodd o £500: Diolch i Marathon Eryri ac i ein gwirfoddolwyr

  Diolch i Marathon Eryri a diolch i’r holl wirfoddolwyr a dreuliodd y diwrnod yn yr orsaf bwydo Marathon Eryri ym Meddgelert ar 25 Hydref y llynedd. Mae eich ymdrech  wedi  cynhyrchu rhodd o £500. Yr oedd y gwirfoddolwyr yn brysur yn dosbarthu diodydd, geliau a bwydydd ynni uchel eraill, ac yn clirio cwpanau a phecynnau gel, heb […]

  Mwy
 • Cyfle i brynu planhigion sy’n denu peillwyr

  Peidiwch a cholli’r cyfle i brynu’r planhigion hyn!!! Yn ystod yr haf yn Nhŷ Hyll mae gennym Blanhigion sy’n denu peillwyr ar werth, yn ogystal â’n ‘Hadau i Wenyn’. Mae pob un o’r planhigion wedi ei roi’n garedig gan wirfoddolwr Tŷ Hyll a mae’r elw i gyd yn mynd at gynnal a chadw’r hafan natur hwn. Tŷ […]

  Mwy
 • Beth yw ecosystem a pham mae’n bwysig?

  Mae ecosystem yn enw torfol a ddefnyddir i ddisgrifio cymuned o organebau byw (megis planhigion, anifeiliaid a bacteria) ac elfennau anfyw eu hamgylchedd (megis creigiau, pridd a dŵr) yn rhyngweithio â’i gilydd.  Mae ecosystemau o’n cwmpas ym mhob man, o fariffau cwrel i laswelltiroedd i fforestydd glaw trofannol, ac rydym ni yn elfen fyw o […]

  Mwy
 • Flora_Locale_training_snowd

  Rhaglen Hyfforddiant Flora Locale

  Mae’r rhaglen hyfforddiant Flora Locale ar gyfer pobl sy’n ymwneud â rheoli dylunio ac adfer tirweddau ar gyfer bioamrywiaeth, boed ar fferm, tyddyn, pentref gwyrdd neu ardd. Gwella eich sgiliau adnabod blodau gwyllt neu ddysgu sut i gyflwyno blodau coetir i goedwig newydd … Bydd rhaglen hyfforddiant Flora Locale yn cynnig cyrsiau o dan arweiniad John Harold, […]

  Mwy
 • pont_afon_goch_bridge_snowd

  Pont newydd yn wastraff o arian trethdalwyr

  Mae pont droed newydd sy’n hyll ac wedi’i gor-saernïo wedi cael ei hadeiladu yn Eryri yn groes i gyngor y Parc Cenedlaethol.  Nid gan ddatblygwr diegwyddor, ond gan Gyngor Gwynedd. Mae’r elusen cadwraeth Cymdeithas Eryri yn dymuno gwybod faint o arian trethdalwyr sydd wedi’i wastraffu gan Gyngor Gwynedd ar gynllunio ac adeiladu’r ‘eliffant gwyn’ hwn […]

  Mwy
 • snowdonia_celebration_giving

  Dim anrhegion!

  Pa mor aml ydych chi wedi gwneud ple o’r fath i ffrindiau neu deulu cyn dathlu pen-blwydd, ac wedyn derbyn bocs arall o siocledi neu bâr o fenig fyddwch byth yn eu gwisgo? Mae un o’n cefnogwyr wedi datrys y broblem hon a wedi codi dros £1,000 at ein gwaith. Mae’n amlwg fod pobl yn […]

  Mwy
 • cwm_glas_hydro_snowdonia

  Cynllun hydro Cwm Glas: beth sy’n digwydd yn nhirwedd gwylltaf Cymru?

  Yn ôl yr elusen cadwraeth Cymdeithas Eryri, mae Greenearth Hydro, y cwmni sy’n gyfrifol am gynllun hydro Afon Gennog yn Nant Peris, yn torri amodau eu caniatâd cynllunio ac yn difwyno rhan ddilychwin o dirwedd y Parc Cenedlaethol. Dywedodd Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri John Harold, “Beth oedd ar ben y datblygwyr yn gwneud y fath beth?  […]

  Mwy
 • dotterel_snowdonia

  Yn eisiau: mynyddwyr i ganfod hutanod y mynydd

  A fyddwch chi’n treulio amser ar fynyddoedd uchel Eryri?  Allwch chi ein helpu i ganfod hutan y mynydd, aderyn hardd ac arbennig sy’n trigo fry yn y mynyddoedd? Mae hanes bywyd yr hutan yn anarferol iawn.  Mae hutanod benywaidd yn fwy lliwgar na’r gwrywod, a’r benywod fydd yn gwneud mwyafrif yr ystumiau paru. Ar y […]

  Mwy
 • national _parks_matter_snowdonia

  Mae Tirweddau a Ddiogelir o Bwys

  Yn gynharach yn 2014, datganwyd Adolygiad o Lywodraethu o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru gan Banel annibynnol. gan John Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer Parciau Cenedlaethol. Focws y Panel fydd, ymhlith pethau eraill, dynodiad sengl ar gyfer Parciau Cenedlaethol ac AHNE. Ni phenderfynwyd eto a fydd Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn cadw eu pwerau cynllunio, […]

  Mwy
 • Ymgynghoriad Glyn Rhonwy

  Mae Cymdeithas Eryri yn cwestiynnu sut fydd prosiect storfa bwmp Glyn Rhonwy yn cysylltu â Grid Cenedlaethol. Darllenwch ein cyflwyniad i ymgynghoriad y datblygwr. Having obtained planning permission from Gwynedd Council for a 49.9MW pumped storage development at Glyn Rhonwy, Snowdonia Pumped Hydro Ltd (SPH) are now applying to double the capacity of the project to […]

  Mwy
 • climb-snowdon

  Mae RAW Adventures yn arwain y ffordd

  RAW Adventures yn arwain y ffordd o ran cyfrifoldeb at yr amgylchedd. Bydd Kate a Ross Worthington yn enwau cyfarwydd i unrhyw un sydd wedi cynorthwyo yn ystod diwrnodau gwaith Cymdeithas Eryri yn clirio sbwriel neu gynnal llwybrau troed ar yr Wyddfa eleni.  Mae eu busnes – RAW Adventures – yn cynnig gwasanaeth tywys grwpiau ac […]

  Mwy