• Digwyddiad cymdeithasol ac ymweliad i Gastell Carndochan

  Digwyddiad cymdeithasol i aelodau a gwirfoddolwyr, Capel Curig, 12 Mawrth: Taith o amgylch Capel Curig a chinio blasus yn y Bryn Tyrch; wedyn, sgwrs am ein gwaith gwirfoddol cyfredol. Dydd Mawrth 22 Mawrth, Ymweliad tywysedig prynhawn i Castell Carndochan o Oes Tywysogion Cymru.

  Mwy
 • snowdon-litter-pickers

  O dan bwysau: mae angen deall Parciau Cenedlaethol, nid eu tanseilio

  Nid oes yr un awdurdod lleol arall yng Nghymru’n wynebu toriadau ar y raddfa sy’n wynebu’r tri Pharc Po fwyaf gwledig yr awdurdod, y gwaethaf y toriadau, ac nid oes unman yn fwy gwledig na’r Parciau Cenedlaethol. I Eryri, ar ôl toriadau o 14% dros y ddwy flynedd ddiwethaf, bydd cyllideb 2016/17 yn cael ei […]

  Mwy
 • RAW Adventures yn arwain y ffordd unwaith eto!

  Yn ystod blynyddoedd diweddar, maen nhw wedi cyfrannu £1 at Gymdeithas Eryri am bob unigolyn y maen nhw wedi’i dywys i fyny’r Wyddfa. Mae’r cyfraniad a gafwyd ganddyn nhw eleni, sef £402, yn ddigon i dalu costau trefnu 6 diwrnod o waith gwirfoddol: dros 300 awr o waith gwirfoddol ar yr Wyddfa yn clirio draeniau a cheuffosydd, dadadeiladu carneddau a chasglu sbwriel.

  Mwy
 • Gwasanaeth bws Betws-y-Coed – Conwy’n dod i ben

  Mae Bysiau Arriva Cymru wedi rhoi gwybod i Gyngor Conwy y bydd Gwasanaeth Bws 19 sy’n gweithredu rhwng Betws y Coed a Chonwy, yn dod i ben ar 1 Mai, 2016. Mae’r Cyngor yn gwahodd teithwyr sy’n defnyddio gwasanaeth anfon sylwadau am y gwasanaeth presennol a’u gofynion

  Mwy
 • Pam byddaf yn troi llygad dall i sbwriel

  Ar daith siopa i’r dre’n ddiweddar ’nes i basio tomen gas o sbwriel wedi ei gollwng wrth ymyl bin sbwriel. Er fy nghywilydd, nes i gerdded o’i chwmpas hi. Be’ ’naeth fy atal rhag pigo’r sbwriel i fyny a’i roi yn y bin?

  Mwy
 • Dr John Disley CBE, 1928 – 2016

  It is with great sadness that we report the death at the age of 87 of John Disley, former President and a close friend and supporter of the Snowdonia Society.

  Mwy
 • Sut i gael 14 panad o 1 can diod

  Os welwch chi gan diod, cofiwch ei godi a’i ailgylchu! Felly gallwch arbed digon o ynni i ferwi dŵr ar gyfer 14 panad o de! Pam mae cymaint ohonynt yn mynd i wastraff?

  Mwy
 • Cairn Removal

  Carneddi: cymorth neu rwystr

  BLINO CARIO CERRIG!

  Heddiw, nid oes angen codi carneddi fel yn yr hen ddyddiau er mwyn arwain teithwyr unig dros y mynyddoedd. Yn hytrach, gan fod cymaint mwy o gerddwyr mynyddoedd yn ychwanegu at eu creu, cysylltir carneddi gydag erydiad llwybrau, ac rydym yn annog pobl i beidio â’u codi nag ychwanegu atyn nhw.
  Mae llwybrau’n cael eu niweidio pan gymerir cerrig o’r llwybr ei hun; mewn ambell i achos, mae’r carneddi’n tyfu cymaint fel eu bod yn creu rhwystr ar y llwybr ac yn gorfodi pobl i gerdded o’u cwmpas. Mewn achosion eraill, fe all carneddi atal neu niweidio draeniad y llwybr, gan beri mwy o erydiad i’r llwybr.

  Mwy
 • 6,000 o bobl yn galw ar y Gweinidog i warchod Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun

  Ddydd Gwener 5 Chwefror, bydd Aelod y Cynulliad dros Aberconwy, Janet Finch-Saunders, yn derbyn deiseb â dros 6,000 o enwau ynddi, i’w chyflwyno’n bersonol i Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfoeth Naturiol.   Mae’r ddeiseb yn gofyn iddo sicrhau fod Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun yn cael eu gwarchod rhag datblygu. Caiff y ddeiseb […]

  Mwy
 • Clirio sbwriel. Arbed carbon. Noddwch fy her caniau alwminium!

  “Dwi am gasglu 2,000 o ganiau diod aluminium yn ac ar gyrion Eryri. Lleihau sbwriel, arbed carbon, codi arian i waith Cymdeithas Eryri. Plis noddwch fi”

  Mwy
 • Snowdonia mountains

  Chwefror: mis mynyddoedd

  Chwefror: mis mynyddoedd Dysgwch sut caiff cadwyni mynyddoedd eu creu a’u dinistrio trwy wrando ar sgwrs hynod ddiddorol Paul Gannon ynghylch Daeareg Mynyddoedd ar 15 Chwefror. Neu ewch allan i fwynhau mynyddoedd Eryri ar daith dywys gaeaf i fyny Cadair Idris ar 24 Chwefror! Felly beth am anghofio am ddiflastod y gaeaf a mwynhau mynyddoedd Eryri? Rhowch […]

  Mwy
 • Tŷ Gwledig Pengwern wedi ymaelodi fel Aelod Busnes

  Os ydych yn chwilio am lety yn ardal Betws y Coed, beth am ystyried aros yn Tŷ Gwledig Pengwern, ein Haelod Busnes diweddaraf sydd yn cynnig gostyngiad o 10% i aelodau Cymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Diwrnodiau Gwaith Girfoddolwyr Mis Chwefror

  Ymunwch â ni ar ddiwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr ar gyfer mis Chwefror!   2/2 Cynnal a Chadw Celfi – Tŷ Hyll: Dewch draw i helpu i gynnal a chadw’r celfi rydym ni wedi bod yn eu defnyddio trwy gydol 2015. Bydd gennym ni arbenigwr wrth law i gynnig arweiniad i ni ynghylch sut i gynnal a […]

  Mwy
 • Snowdonia mountains

  Gaeaf gwyllt gwych

  Our events programme offers something for everyone in January and February to get out and get close to nature.: from the Big Garden Birdwatch at Tŷ Hyll to talks on Snowdonia’s ‘tundra’ and geology, or a challenging Winter Walk on Cadair Idris.

  Mwy
 • Conwy Falls in full spate

  Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun – Pam y helynt?

  (Cyfieithiad i ddod) RWE Innogy have submitted a planning application to build a 5MW hydro-electric scheme on the River Conwy. The Snowdonia Society is concerned about the potential for serious negative impacts Conwy Falls and the Fairy Glen Site of Special Scientific Interest. Here’s how you can help.

  Mwy
 • Bydd 500,000 o bobl yn ymweld â’r Wyddfa bob blwyddyn

  Bydd dros 10 miliwn o ymwelwyr yn troedio llwybrau troed Eryri bob blwyddyn; bydd rhywfaint o waith cynnal a chadw bob amser yn llesol, ac mae ein gwirfoddolwyr ar gael i gynnig help llaw.  Bydd yr Wyddfa ei hun, sef mynydd uchaf Cymru a Lloegr ac un o’r safleoedd pot mêl hynny, yn denu oddeutu […]

  Mwy
 • Robin Goch

  Llwyddiannau yn ystod 2015

  Cyfarchion y tymor oddi wrth bawb yn Cymdeithas Eryri Dyma rai o’r pethau yr ydych wedi ein helpu i gyflawni yn ystod 2015: ymgyrch ar Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun rhaglen newydd lwyddiannus o ddigwyddiadau yn Nhŷ Hyll, diolch i aelod newydd o staff, Bethan cynyddu ein rhaglen waith ymarferol yn ddramatig er gwaetha’r […]

  Mwy
 • Mae Eryri bellach yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol

  Yn Abergynolwyn, 4ydd o Ragfyr, cyhoeddir fod Eryri bellach yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. I ddathlu’r statws newydd hwn, dewch i Noson o Astroffotograffeg a Sêr-Fyfyrio, 14 Rhagfyr, Caffi Croesor.

  Mwy
 • Gostyngiadau i aelodau Cymdeithas Eryri

  A wyddoch chi fod aelodau Cymdeithas Eryri yn elwa o ostyngiadau hael gan rai o’n Haelodau Busnes? Ar wahân i’r 20% a gynigir yn Pot Mêl Tŷ Hyll a gan Cotswold Outdoor yn eu siopau ac ar-lein, mae aelodau Cymdeithas Eryri hefyd yn elwa o ostyngiadau ar lety a sesiynau hyfforddiant.

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr Mis Ionawr

  Diwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr ar gyfer mis Ionawr. Yn cynnwys rhestr o ddigwyddiadau Ty Hyll.

  Mwy