• Pori cadwraethol yn Llyndy Isaf

  9 Gorffennaf. Mae llefyd ar gael o hyd ar y daith dywys arbennig ar fferm drawiadol Llyndy Isaf, Nant Gwynant, yng nghwmni Sabine Nouvet (Ymddiriedolaeth Genedlaethol). Cysylltwch â ni i sicrhau eich lle!

  Mwy
 • Mewn neu allan? Yr Undeb Ewropeaidd a’n hamgylchedd

  Rydym wedi clywed llawer am fasnach a mewnfudo, ond beth am yr amgylchedd a natur? Darllenwch yr adroddiad a gomisiynwyd gan yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, WWF ac RSPB i’ch helpu i benderfynu.

  Mwy
 • Helpwch Natur Cymru – Nature of Wales i barhau

  Cefnogwch fywyd gwyllt yng Nghymru trwy apêl Crowdfunder. Gwrandewch ar Iolo Williams yn esbonio pam mae’r cylchgrawn ‘Natur Cymru’ eich angen chi.

  Mwy
 • Sgîm pŵer hydro sy wedi ei gynllunio’n ofalus?

  Mae delweddau o gynllun ynni hydro sy’n cael eu hadeiladu yn dangos beth all digwydd ar ôl i jac codi baw gael mynediad i ochr mynydd, er gwaethaf ymgynghoriad priodol â’r awdurdodau.

  Mwy
 • Pen y Pass Youth Hostel

  Gorphwysfa neu Mallory’s?

  Mae Hostel Ieuenctid hanesyddol Pen y Pass wedi cael newid ei enw o Gorphwysfa i Mallory’s. Darllenwch yr erthygl o ein cylchgrawn amdano a gadael i’r Hostel Ieuenctid wybod beth yw eich barn.

  Mwy
 • Her wedi achub 1/2 tunnell o CO2

  a dros £1,400 wedi codi i’r Gymdeithas hyd yn hyn. Mae her Codi Can Arbed Carbon wedi cwblhau a mae Frances wedi ymestyn ei tharged i 3,620 can, gan achub hanner tunnell o CO2.

  Mwy
 • Ty Hyll

  Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Swyddog Prosiect (rhan amser): Prosiect ‘Tyfu Tŷ Hyll’. I ennyn diddordeb y cyhoedd a gwirfoddolwyr trwy ddatblygu a darparu cyfleoedd gwirfoddoli, addysg, cyfleoedd hyfforddiant a chyfranogi ymarferol yn Tŷ Hyll.

  Mwy
 • Cyngor Gwynedd yn gwastraffu tunelli o CO2…

  …drwy dirlenwi sbwriel caniau diod. Gallai mesur siml sy’n caniatáu i lanhawyr stryd wahanu caniau a gweddill y sbwriel achub cymaint â 180 tunnell o CO2 bob blwyddyn.

  Mwy
 • Ymgyrch caniau ar Radio Wales

  Wrth i Frances agosáu diwedd ei hymgyrch casglu sbwriel alwminiwm, mae hi wedi egluro ei rhesymau am ei hymdrechion ar raglen Radio Wales ‘Country Focus’.

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri a RAW Adventures yn rhoi cronfa at drwsio’r Llwybr Watkin

  Eleni, bydd cronfa ‘Climb Snowdon’ RAW Adventures yn cael ei rhoi at apel Cyngor Mynydda Prydain ‘Mend our Mountains’. Un o’r prif mannau i elwa o’r gwaith hwn yw rhan uchaf y Llwybr Watkin.

  Mwy
 • Maniffesto ar gyfer Parciau Cenedlaethol Cymru

  Mae etholiadau’r Cynulliad yn agosáu, a mae Cynghrair Parciau Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi Maniffesto. Annogwch eich ymgeiswyr lleol i gefnogi Parciau Cenedlaethol Cymru.

  Mwy
 • Diolch i Lucy am godi £25

  … yn Eithafol Eirias – Rhyfelwr y Gaeaf. Da iawn chi, Lucy! A diolch am godi arian i Gymdeithas Eryri!

  Mwy
 • Cwch gwenyn

  Gwenyn yn y Goedwig!

  Y mis hwn, roedd hi’n amser rhoi’r siwt gwenyn arno a chymryd cip olwg y tu mewn i’r cychod gwenyn. Cymerwch olwg ar ein fideo i rannu’r profiad!

  Mwy
 • Gormod o sbwriel. Targed ‘di daro mis yn fuan 

  2,000 o ganiau diod ‘di ‘codi a 270kg o CO2 ‘di hachub! A yw’n newyddion da neu’n newyddion drwg fod Frances wedi taro ei tharged Codi Can, Arbed Carbon mis yn fuan? Ydych chi wedi ei noddi eto?

  Mwy
 • Cylchgrawn a digwyddiadau’r haf

  Eryri gudd: Mae’r rhifyn hwn o’n cylchgrawn yn archwilio rhai o drysorau llai amlwg Eryri ac yn cynnig ambell ffordd annisgwyl i’w datgelu. Digwyddiadau haf: cewch ddysgu am natur ac ecoleg Eryri a sut all ymarferion ffermio a gweithgareddau cadwraeth wneud gwahaniaeth.

  Mwy
 • Ydych chi’n arwr sbwriel?

  Trwy fy her CodiCanArbedCarbon, rwyf wedi cyfarfod llawer o bobl sy’n gwella eu bro lleol drwy godi sbwriel. ‘Sgynnoch chi hanes sbwriel i rannu? Hoffem ei glywed.

  Mwy
 • Cyflwyniad diddorol iawn i genneg!

  I ddiolch i’n gwirfoddolwyr ymroddedig, bydd Cymdeithas Eryri, mewn partneriaeth â phobl broffesiynol leol, yn rhedeg amrywiaeth o weithdai a chyrsiau hyfforddiant ynghylch hanes naturiol. Yr wythnos diwethaf, fe wnaethom ni gynnal Cwrs Cyflwyniad i Adnabod Cennau. Dyma sylwadau un o’r gwirfoddolwyr rheolaidd. “Ar 17 Mawrth, mynychais gwrs adnabod cennau yng Nghanolfan Amgylcheddol Parc Cenedlaethol […]

  Mwy
 • Gardd Dy Hyll

  Digwyddiadau Mis Ebrill yn Nhŷ Hyll!

  P’un a ydych am ein helpu ni i ofalu am y coetir neu ymuno â ni ar arolwg Amffibiaid ac Ymlusgiaid … Dyma beth sy’n digwydd yn Dŷ Hyll mis Ebrill !! Pob Dydd Llun – Garddio Bywyd Gwyllt: Cyfle i helpu i gynnal a chadw gardd a choetir hardd Tŷ Hyll 2il a 3ydd o […]

  Mwy
 • Peiriant ad-dalu

  A fyddech yn cefnogi talu ernes ar boteli a chaniau diod?

  Mae’r Ceidwadwyr Cymreig a Chyfeillion y Ddaear Cymru wedi galw am gyflwyno system talu ernes orfodol ar gynwysyddion diodydd er mwyn lleihau sbwriel a gwella cyfraddau ailgylchu. Synaid call!

  Mwy
 • Gwrthod cais cynllunio i gynllun trydan dŵr Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun

  A’r enillydd yw…Eryri. Mae’r penderfyniad heddiw i wrthod caniatâd i’r cawr cydwladol ym maes cynhyrchu ynni, RWE, i adeiladu cynllun trydan dŵr ar Afon Conwy, yn newyddion da i breswylwyr a busnesau lleol, cerddwyr, naturiaethwyr, pysgotwyr, caiacwyr, a phobl y mae mannau gwyllt a Pharciau Cenedlaethol yn annwyl iddyn nhw. Wrth annerch aelodau’r Pwyllgor ar […]

  Mwy