• Ymunodd myfyrwyr Prifysgol Bangor yn y frwydr!

  Eu gwaith am y diwrnod oedd helpu Cymdeithas Eryri i glirio Rhododendron ponticum o Nant Gwynant.

  Mwy
 • Darganfod Bywydau Cyfrinachol Mamaliaid!

  Roedd Bywyd Cyfrinachol Mamaliaid yn weithdy ynghylch mamaliaid a gynhaliwyd yn Tŷ Hyll â chymorth gan Dave Thorpe a Sam Dyer o Grŵp Mamaliaid Gogledd Cymru.  Gan ddefnyddio dulliau uwch-dechnoleg a syml, fe wnaeth cyfranogwyr ddysgu am y mamaliaid sy’n ymweld â thiroedd Tŷ Hyll.  Fe wnaeth dyfais canfod ystlumod ‘Anabat’ Sam ddangos cofnod gweledol […]

  Mwy
 • Tocynnau gwyrdd wedi codi £234

  yn Waitrose, Porthaethwy. Diolch yn fawr i’r holl siopwyr sy wedi rhoi eu tocynnau ym mocs Cymdeithas Eryri! Enwebwch ni ar gyfer mentrau eraill megis sy’n cefnogi achosion da lleol.

  Mwy
 • Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Cydlynydd Digwyddiadau a Chyhoeddusrwydd. 22.5 awr yr wythnos. Bydd angen gweithio’n hyblyg.
  Contract tymor sefydlog 1 flwyddyn. £19,750 y flwyddyn (pro rata = £11,850)

  Mwy
 • Nadolig yn Tŷ Hyll

  Ym mis Rhagfyr yn Tŷ Hyll, mae gennym ni ddigwyddiad gwneud addurniadau Nadolig naturiol: eisteddwch ger y tân a gwnewch blethdorch Nadoligaidd hyfryd i addurno drws.  Mae digwyddiadau eraill yn Tŷ Hyll ym mis Rhagfyr yn cynnwys sesiwn adnabod coed yn ystod y gaeaf. Gallwch ddysgu gan arbenigwr sut i adnabod coed pan fydd y […]

  Mwy
 • £868 wedi codi at ein gwaith gan Her Mynydd

  Diolch enfawr i drefnwyr, gwirfoddolwyr a chystadleuwyr Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4. Darllenwch profiad Tamsin oedd yn cystadlu yn y ddigwyddiad lleol cyfeillgar hwn …

  Mwy
 • Cefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri i gynllun uchelgeisiol ar gyfer y Carneddau.

  Cyhoeddwyd heddiw fod Partneriaeth Tirwedd y Carneddau wedi derbyn cymeradwyaeth gychwynnol ar gyfer grant o £1.92m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) drwy ei rhaglen Partneriaeth Tirwedd.

  Mwy
 • Snowdonia mountains

  Daeareg Mynyddoedd, rhan 2

  21 Tachwedd. Rhan 2 o sgwrs Paul Gannon sy’n cynnig golwg ar sut mae cadwyni o fynyddoedd yn cael eu creu a’u dinistrio. Dewch yn fuan i gael swper tapas (rhaid archebu bwrdd ymlaen llaw).

  Mwy
 • Dathlwch Eryri y Nadolig hwn

  … drwy anfon cardiau Nadolig Cymdeithas Eryri, sy’n dangos tirluniau Eryri gan Steve Lewis a Tŷ Hyll yn y gaeaf gan Peter Ogwen Jones.

  Mwy
 • Cael ysgrifennu’ch ewyllus am ddim

  Cymrewch fantais ar ‘Free Wills Month’ ym mis Hydref, neu ‘Will Aid’ ym mis Tachwedd i gael ysgrifennu neu diweddaru’ch ewyllus am ddim. A chofiwch Gymdeithas Eryri wrth ‘neud!

  Mwy
 • Gwyliau Ynys Enlli – archebwch le rwan!

  1 – 8 Gorffennaf 2017. Darganfyddwch hanes, natur a rhinweddau ysbrydol Enlli mewn ymweliad am wythnos gyfan, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd 50fed y Gymdeithas.

  Mwy
 • snowdonia-society-mag

  Cylchgrawn yr hydref – Sbotolau ar y Ddwyryd

  Mae cylchgrawn yr hydref sydd â’r thema ‘Sbotolau ar y Ddwyryd’ yn cynnwys erthyglau am natur, ynni hydro, hanes a diwydiant. Gallwch hefyd lawrlwytho ein rhaglen ddigwyddiadau diweddaraf.

  Mwy
 • Cais cynllunio Conwy hydro wedi ei dynnu

  Mae Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun yn saff am rwan ond pam mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cefnogi’r prosiect o hyd?

  Mwy
 • Rhybudd am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016

  Sadwrn 22 Hydref. Dewch yn llu i glywed am heriau a llwyddiannau 2015-16; taith gerdded dywys o gwmpas y chwareli; darlith: ‘Gweithredu ar y cyd i achub afon Conwy’ .

  Mwy
 • A ddylai celf gael ei gyfyngu gan dirlun?

  Dadl gyhoeddus. 19 October, Machynlleth. Yn gynharach eleni, denodd gwaith celf arnofiol Anthony Garratt ar Lyn Llydaw sylw’r cyfryngau a chryn ddadlau. Dewch i glywed y drafodaith.

  Mwy
 • Ymdrech ola i ddiogelu Rhaeadr y Graig Lwyd

  Helpwch ni i ddiogelu dyfodol un o fannau mwyaf arbennig Eryri! Y llinell terfyn ar gyfer gwrthwynebu yw 23 Medi!

  Mwy
 • Bygythiad o’r newydd i Raeadr y Graig Lwyd

  Dewch i weithredu rwan cyn i ni golli Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun am byth! Mae’r datblygwyr wedi rhoi cais cynllunio newydd gerbron Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gyda rhai mân newidiadau.

  Mwy
 • Wyddfa Lân ar restr fer am Wobr!

  Mae ein prosiect Wyddfa Lân wedi cael ei gynnwys ar restr fer Gwobr Amddiffynnydd y Parc gan yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol.   Fel rhan o brosiect Wyddfa Lân, mae Cymdeithas Eryri yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau i weithio tuag at sicrhau gostyngiad sylweddol mewn sbwriel ar yr holl brif lwybrau o’r gwaelod […]

  Mwy
 • Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4

  Dydd Sul 18 Medi. Elw at Gymdeithas Eryri! “Ras mynydd caled go iawn,” ac yn ddigwyddiad codi arian gwych â’r elw at Gymdeithas Eryri. Cofrestrwch rŵan i gystadlu.

  Mwy
 • Swyddog Prosiect newydd i Dŷ Hyll

  Rydym yn falch o groesawu aelod diweddaraf ein tîm, sef Tamsin Fretwell, sydd wedi cael ei phenodi yn Swyddog Prosiect Tyfu Tŷ Hyll. Mae gan Tamsin brofiad helaeth iawn: o’r gwaith ymarferol o reoli gwarchodfeydd i drefnu llawer o ddigwyddiadau i’r cyhoedd. “Bydd rhywbeth ar gael i bawb” meddai Tamsin, pan ofynnwyd iddi am ei chynlluniau, “o helfeydd chwilod i blant i hyfforddiant ffurfiol i ddatblygu sgiliau adnabod, rwy’n awyddus i sicrhau fod prosiect Tyfu Tŷ Hyll yn cynnig rhywbeth a wnaiff apelio at bawb!” Cadwch olwg am ragor o fanylion!

  Mwy