Gwirfoddolwyr yn ôl yn barod i ailgychwyn!

Ym mis Mawrth 2020, bu’n rhaid i’n gwirfoddolwyr laesu dwylo wrth i’r cyfnod clo gychwyn. Erbyn dechrau mis Mehefin roedd yn amlwg y byddai Eryri, wedi misoedd o’r cyfnod clo, yn ail agor i’r cyhoedd. Wrth ragweld nifer fawr o bobl yn heidio i Eryri, daeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Cymdeithas Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored at ei gilydd i lunio ymateb sydyn.

Roedd angen tîm newydd sbon arnom i gefnogi gwaith Wardeniaid y Parc Cenedlaethol. Byddai’r tîm newydd yn bresenoldeb rheolaidd ac amlwg, yn cynghori ymwelwyr ar sut i ymweld yn ddiogel ac yn gyfrifol, ac yn helpu i glirio sbwriel yn Eryri. Felly, sefydlwyd y cynllun gwirfoddoli ‘Croeso’n Ôl’. Erbyn dechrau mis Gorffennaf roedd ein gwaith gwirfoddoli wedi cychwyn o’r newydd.

Aeth cryn dipyn o ymdrech i mewn i gynllunio sut y byddai’r cynllun yn gweithio. Byddai’r timau ‘Croeso’n Ôl’ yn targedu mannau mwyaf poblogaidd y Parc Cenedlaethol – Ogwen, Llanberis, o amgylch yr Wyddfa a’r Bala. Cafwyd ymateb brwdfrydig gan wirfoddolwyr a chofrestrodd dros 100 o bobl i gymryd rhan mewn ychydig o ddyddiau yn unig. Roedd staff Cymdeithas Eryri, ynghyd â’r gwirfoddolwyr rhyfeddol yma, yn crwydro’r fro ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul pob penwythnos o 10 Gorffennaf hyd Gŵyl y Banc ar ddiwedd Awst.

Gweithiodd y rhain gyfanswm o dros 840 o oriau – ymdrech ryfeddol. Cyfrannodd y bobl hael hyn eu hamser rhydd i gynnig cyngor a gwybodaeth. Roedd ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd yn ddiolchgar am eu hymdrechion, yn enwedig eu hymdrechion arwrol i glirio sbwriel o rai o fannau harddaf a mwyaf eiconig Cymru.

Casglwyd dros 500 bag o sbwriel. Ymysg y pethau mwyaf cyffredin roedd croen ffrwythau, priciau hufen iâ, cwpanau, poteli a gwelltau plastig, ynghyd ag offer barbeciw, pebyll a baw dynol.

Mae ymateb cyflym gwirfoddolwyr yr haf hwn yn enghraifft bositif wych, ond mae hefyd yn amlygu sut y mae angen i ni newid disgwyliadau ac ymddygiad rhai ymwelwyr. Dydy Eryri ddim yn barc thema, gŵyl na chanol dinas. Mae angen i mwy o bobl feddwl a gweithredu fel y bydden nhw mewn man sy’n agos at eu calonnau; does neb am weld sbwriel yn cael ei ollwng ar riniog eu drws. Mae angen i ymwelwyr ddeall ei fod yn arferol i ddisgwyl i bobl fynd â’u sbwriel adref, ac mae’n rhaid i ni ysbrydoli mwy o bobl i feddwl sut allan nhw helpu ein gwirfoddolwyr i gadw Eryri yn arbennig.

Diolch o galon i bawb ohonoch a gyfrannodd i gynllun ‘Croeso’n Ôl’ yr haf hwn; rydych wedi gwneud gwahaniaeth enfawr!

Comments are closed.