Cyflwyniad diddorol iawn i genneg!

I ddiolch i’n gwirfoddolwyr ymroddedig, bydd Cymdeithas Eryri, mewn partneriaeth â phobl broffesiynol leol, yn rhedeg amrywiaeth o weithdai a chyrsiau hyfforddiant ynghylch hanes naturiol.

Phil yn edrych yn ofalus gan ddefnyddio lens llaw!

Phil yn edrych yn ofalus gan ddefnyddio lens llaw!

Yr wythnos diwethaf, fe wnaethom ni gynnal Cwrs Cyflwyniad i Adnabod Cennau. Dyma sylwadau un o’r gwirfoddolwyr rheolaidd.
“Ar 17 Mawrth, mynychais gwrs adnabod cennau yng Nghanolfan Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri a leolir ym Mhlas Tan y Bwlch ger Penrhyndeudraeth. Roedd y digwyddiad wedi’i drefnu gan Gymdeithas Eryri, ar gyfer unrhyw un oedd yn dymuno gwella’i wybodaeth o fyd hynod ac unigryw cennau.

Tracey Lovering o Plantlife Cymru oedd yn arwain y cwrs un diwrnod, ac roedd yn cynnwys sgwrs ragarweiniol wedi’i hategu gan gasgliad hyfryd o luniau yn dangos y mathau o gennau a welir yng Ngogledd Cymru a’u nodweddion. Un ffaith allweddol o’r cyflwyniad – o ran ei maint, Cymru sydd â’r amrywiaeth uchaf o rywogaethau cennau yn y byd.

Rhizocarpon geographicum

Rhizocarpon geographicum

Roedd angen dod yn gyfarwydd â llawer o dermau botaneg newydd, sy’n disgrifio’r gwahanol fathau o gennau, a’u dulliau amrywiol o atgynhyrchu. Roedd y cyfan yn hynod ddiddorol i mi ac i fynychwyr eraill y cwrs, ac ar ôl cinio, fe aethom ni o amgylch coetiroedd Plas Tan y Bwlch gan ddefnyddio chwyddwydrau i chwilio am rywfaint o gennau i’w hadnabod yn y fan a’r lle.

Cafwyd cymorth amhrisiadwy gan Tracey i amlygu’r enghreifftiau da y gallai’r sawl sydd ddim yn arbenigwyr eu methu’n rhwydd. Cefais fy rhyfeddu pan gefais i gyfle i syllu’n fanwl, ac roeddwn i wrth fy modd yn defnyddio chwyddwydr i chwyhau a datgelu byd microsgopig na wyddwn i amdano’n flaenorol. Y profiad gorau oedd cyfuno’r gwydr llygaid 15x â chamera fy ffôn, a ganiataodd i mi gofnodi rhywfaint o harddwch ac amrywiaeth y cennau. Rwyf i bellach wedi dotio ar y grefft, ac yn gobeithio cyfranogi yn ‘CENNAD’, y brentisiaeth cenneg a drefnir gan Plantlife.

Diolch i Phil Layton am rannu ei brofiad a’i ffotograffau trawiadol, ac i Tracey Lovering am gynnig cipolwg gwirioneddol graff ac ysbrydoledig i Genneg!

An example of a Foliose Lichen

Esiampl o cen Foliose

A hoffech chi gyfranogi?

Os hoffech chi ddysgu rhagor am genneg, efallai bydd gennych chi ddiddordeb mewn dod yn brentis cenneg! Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am gynllun ‘CENNAD’.

Os hoffech chi wella eich sgiliau adnabod, neu ddysgu rhagor am fflora a ffawna Eryri, trowch at y dudalen Digwyddiadau neu e-bostiwch bethan@snowdonia-society.org.uk i gael rhagor o wybodaeth!

Comments are closed.