• Coed: pam ein bod yn eu plannu

  Mae plannu coed yn cynyddu graddfeydd goroesi gan fod y coed eisoes wedi mynd heibio’r cyfnod bywyd cynnar bregus ac mi ddylen nhw felly ffynnu, yn wahanol i’r colledion lu sy’n digwydd wrth atgynhyrchu’n naturiol.

  Mwy
 • Gofalu am ein Coedwigoedd Glaw Celtaidd

  Bydd Cymdeithas Eryri ar y cyd â phartneriaid prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn cynnal digwyddiadau yn ystod yr haf er mwyn i chi ddarganfod mwy am nodweddion arbennig ein coetiroedd brodorol hynafol yng Nghymru.

  Mwy
 • Caru Eryri

  Caru Eryri Gwneud gwahaniaeth yn 2021 Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol. Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd […]

  Mwy
 • Pleidiwch dros David!

  Mae ein gwirfoddolwr ymroddedig, David Bird ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn genedlaethol! Dewisir yr enillydd gan y cyhoedd mewn ffrâm amser byr iawn: pleidleisiwch dros David rŵan cyn i’r pleidleisio dod i ben ddydd Mercher hwn! Mae David wedi bod yn wirfoddolwr selog gyda Chymdeithas Eryri ers gwirfoddoli gyda ni […]

  Mwy
 • Digwyddiad rhithiol yn codi arian i Gymdeithas Eryri

  Mae cwmni o Ynys Môn yn cynnal digwyddiad chwaraeon rhithiol y mis yma gyda 20%  o’r tâl mynediad yn mynd tuag at waith Cymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Gwanwyn – gobaith ar gyfer 2021! Y diweddaraf gan Gymdeithas Eryri

  Dyma’r gwanwyn wedi cyrraedd, gan ddod â gobaith ar gyfer 2021. Yn gyntaf yr eirlysiau, yna caneuon yr adar, crocysau a rŵan cennin Pedr, cynffonnau ŵyn bach ar y coed cyll a heulwen – pa wahaniaeth mewn cwpl o wythnosau! Y llynedd pan glywsom am y coronafirws yn gyntaf ni allem fod wedi dychmygu cymaint fyddai […]

  Mwy
 • Parcio cynaliadwy a chynlluniau trafnidiaeth ar y gweill ar gyfer mannau poblogaidd Eryri

  Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn ymgynghori ar ei strategaeth ddrafft i wella mynediad a chysylltedd yn ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen ym Mharc Cenedlaethol Eryri gyda chymorth Trafnidiaeth i Gymru.

  Mwy
 • Cynllun Eryri: Cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri

  Bydd Cymdeithas Eryri yn helpu i wireddu cynllun tymor hir newydd ac arloesol ar gyfer Eryri.

  Mwy
 • Mes ym mhobman!

  Ydych chi wedi sylwi cymaint o fes sydd wedi cwympo eleni?

  Mwy
 • Caffi Penceunant yn porthi gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri ar fynydd prysuraf Eryri

  Te a bara brith yn cadw’n gwirfoddolwyr yn mynd yn y cyfnod prysur ar ôl y llwyrgloi eleni.

  Mwy
 • Cynllun £4 miliwn yn dod ar ‘amser tyngedfennol’ i dreftadaeth a chymunedau lleol y Carneddau.

  Mae Cymdeithas Eryri yn falch o fod yn bartner craidd – gan helpu i lunio a llywodraethu’r project – ac yn bartner gwireddu – gan fwrw iddi yn ymarferol a helpu i sicrhau bod pethau’n digwydd! Byddwn yn cynnal teithiau, sgyrsiau a digwyddiadau i wirfoddolwyr ac yn cefnogi’r bartneriaeth lle bynnag bod hynny’n bosib.

  Mwy
 • Yn ymweld â’r Wyddfa?

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a phartneriaid o Bartneriaeth y Wyddfa, wedi cynllunio app i’ch helpu chi i ateb y rhain a chwestiynau pwysig eraill. Mae’n gweithio gyda GPS ac oddi ar-lein sy’n eich galluogi I dracio eich cynnydd wrth i chi ddringo’n uwch. Cewch hyd i gysylltau i wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch ymweliad.

  Mwy
 • Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn treialu rhagarchebu tocynnau parcio ym Mhen y Pass.

  Yn dilyn adolygu’r mesurau brys a roddwyd mewn lle ar y cyd â phartneriaid, fe fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adeiladu ar y llwyddiant drwy dreialu system rhagarchebu tocynnau ym maes parcio Pen-y-Pass ar benwythnosau a gwyliau banc am weddill yr haf.

  Mwy
 • I’n gwirfoddolwyr “croeso’n ôl” – Diolch!

  Croesawu pobl yn ôl i Eryri Drwy gydol y mis diwethaf mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i drefnu dyddiau gwirfoddoli er mwyn cynorthwyo gyda chroesawu pobl yn ôl i Eryri. Ar 23 Mawrth cyhoeddwyd y clo mawr ledled y […]

  Mwy
 • Lansio ymgyrch ‘Eryri, ond yn well fyth’ er mwyn atal sbwriel

   Wrth i bobl yn eu lluoedd ddychwelyd i Eryri mae Cymdeithas Eryri a’i phartneriaid yn lansio ymgyrch ymwybyddiaeth i fynd ag Eryri gam yn nes at fod yn Barc Cenedlaethol heb sbwriel.

  Mwy
 • Croeso’n ôl i’r dyfodol

  “Wrth croesawu pobl yn ôl, mae’n rhaid i ni ganolbwyntio ar sut hoffem weld twristiaeth ar waith yn Eryri”

  Mwy
 • Cyfle am swydd – Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

  Os oes gennych brofiad o reoli prosiectau cymunedol a gweithio gyda phobl ifanc, mae hwn yn gyfle arbennig i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

  Mwy
 • Eich cyfle chi i ddweud eich dweud ar Gynllun y Parc Cenedlaethol

  O ddydd Llun 3 Chwefror byddwch yn gallu anfon eich barn ar Cynllun Partneriaeth y Parc Cenedlaethol

  Mwy
 • Cadwraeth a ffermio – rydym yn hwn gyda’n gilydd

  Gwaith dygn ffermwyr a chadwraethwyr wrth gydweithio yw ein gobaith dros ddyfodol Eryri.

  Mwy
 • Symud ymlaen tua’r dyfodol: ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2019

  Daeth dros 50 aelod o staff, ymddiriedolwyr ac aelodau at ei gilydd mis diwethaf ar gyfer CBC Cymdeithas Eryri ym Mhlas y Brenin, Capel Curig.

  Mwy