• Diolch i’r Gronfa Ffyniant Gyffredin

  Ein prosiect gwifoddoli Dwylo Diwyd: Mae Tyfu Caru Eryri wedi cael £249,940 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a weinyddir gan Gyngor Gwynedd.

  Continue reading
 • Diolch i’n cefnogwyr yn ystod y penwythnos MaD

  Diolch yn fawr iawn i bawb a helpodd i wneud ein chweched Penwythnos Mentro a Dathlu yn llwyddiant!

  Continue reading
 • Penwythnos Mentro a Dathlu – Archebu ar agor!

  Ymunwch â ni ar gyfer ein penwythnos MaD blynyddol, 8-10fed Medi yn Nant Gwynant am cyfle i ddod at ein gilydd yn Eryri ar gyfer gweithgareddau gwirfoddoli, digwyddiadau, bwyd, cerddoriaeth fyw a mwy!

  Continue reading
 • Cyfleoedd i Wirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn

  Hoffech chi ddysgu mwy am gacwn a sut i adnabod gwahanol rywogaethau? Hoffech chi helpu i ddysgu mwy am hanes poblogaethau o gacwn yn Eryri ac, yn wir, ledled gogledd Cymru? 

  Continue reading
 • Gwrychoedd: y pwythi yn y clytwaith.

  Wrth i ni symud trwy’r tirlun mewn car, ar feic neu ar droed, mae’n hawdd gwibio heibio’r gwrychoedd sy’n cadw cwmni i ni ledled y daith; dydyn ni prin yn sylwi ar eu presenoldeb di-derfyn. Fodd bynnag, i fywyd gwyllt, mae’r stribynnau pigog yma o goedlan yn darparu rhwydwaith megis traffordd ac yn cysylltu darnau […]

  Continue reading
 • Cynnal a chadw llwybrau troed ar yr Wyddfa dros y gaeaf

  Ar ôl un o’r hafau prysuraf a gofnodwyd yn Parc Cenedlaethol Eryri erioed, mae angen cryn waith ar y llwybrau!

  Continue reading
 • Grant Gwirfoddoli Cymru yn cefnogi Partneriaeth Caru Eryri

  Mae paratoadau yn digwydd yn barod ar gyfer rhaglen arloesol Caru Eryri eleni.

  Continue reading
 • Dwsinau o wirfoddolwyr yn dod ynghyd i wneud gwahaniaeth yn Eryri

  Mae Cymdeithas Eryri wedi cynnal ei pedwerydd ‘Penwythnos Mentro a Dathlu’ eleni, gyda phartneriaid, noddwyr, gwirfoddolwyr a staff yn dod ynghyd wedi 18 mis hynod o heriol.

  Continue reading
 • Anghofiwch y fflip-flops, mae hyn yn ddifrifol

  Beth yw’r hanfodion ar gyfer mwynhau’r awyr agored mewn modd cyfrifol, a sut fyddai twristiaeth gwir gynaliadwy yn edrych yn Eryri?

  Continue reading
 • Hyfforddiant Achrededig am ddim yn mis Awst

  Uned Achrededig: Cynnal Llwybrau Troed Mynydd a’r Iseldiroedd Yn ystod haf 2018, lansiodd Cymdeithas Eryri uned achrededig newydd mewn cynnal a chadw llwybrau troed. Mae’r uned hon yn caniatáu i chi ddysgu a dangos eich sgiliau cynnal a chadw llwybrau troed – ac mae’n ychwanegiad defnyddiol at eich CV. Mae’r uned hon yn ddelfrydol ar […]

  Continue reading
 • Mae tymor jac-y-neidiwr yma eto, ac mae angen eich cymorth arnom!

  Fel rhan o Bartneriaeth Tirlun y Carneddau, mae Cymdeithas Eryri’n gweithio i gefnogi cymunedau lleol i fynd i’r afael â’r rhywogaeth ymledol jac-y-neidiwr yn eu hardal leol. Mae clirio jac-y-neidiwr yn orchwyl sy’n cymryd cryn amser ond sy’n hynod o werth chweil – ac mae llawer pâr o ddwylo’n gwneud gwir wahaniaeth yn yr achos […]

  Continue reading
 • Gwirfoddolwyr: mae arnom eich angen chi

  Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal rhaglen wirfoddolwyr er mwyn helpu i reoli effeithiau ymwelwyr.

  Continue reading
 • Rydym yn recriwtio: Swyddog Project WEDI YMESTYN Y DYDDIAD CAU

  Cyfle cyffroes i ymuno ein tîm!
  Am drafodaeth anffurfiol am y swydd e-bostiwch mary-kate@snowdonia-society.org.uk erbyn 30 Mawrth 2021, os gwelwch yn dda.

  Continue reading
 • Coed: pam ein bod yn eu plannu

  Mae plannu coed yn cynyddu graddfeydd goroesi gan fod y coed eisoes wedi mynd heibio’r cyfnod bywyd cynnar bregus ac mi ddylen nhw felly ffynnu, yn wahanol i’r colledion lu sy’n digwydd wrth atgynhyrchu’n naturiol.

  Continue reading
 • David Bird yn dod yn ail mewn gwobr genedlaethol

  Mae ein gwirfoddolwr gwych, David Bird, wedi ennill ail wobr mewn gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn sy’n dathlu cyfraniad gwirfoddolwyr mewn parciau cenedlaethol ledled Cymru a Lloegr! Enwebwyd oddeutu 40 o wirfoddolwyr ar gyfer y wobr hon, a drefnir gan yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol, felly rydym yn falch iawn o’i lwyddiant. Diolch enfawr i’r cannoedd ohonoch a bleidleisiodd dros David.

  Continue reading
 • Caru Eryri

  Caru Eryri Gwneud gwahaniaeth yn 2021 Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol. Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd […]

  Continue reading
 • Pleidiwch dros David!

  Mae ein gwirfoddolwr ymroddedig, David Bird ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn genedlaethol! Dewisir yr enillydd gan y cyhoedd mewn ffrâm amser byr iawn: pleidleisiwch dros David rŵan cyn i’r pleidleisio dod i ben ddydd Mercher hwn! Mae David wedi bod yn wirfoddolwr selog gyda Chymdeithas Eryri ers gwirfoddoli gyda ni […]

  Continue reading
 • Coed ar gyfer y dyfodol

  Fel y gwyddoch eisoes, o bosib, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn bwriadu plannu 20 miliwn o goed brodorol dros y degawd nesaf fel rhan o’u Cynllun Apêl Coedlannau. Er bod cynyddu gorchudd coed drwyddo draw yn bwysig, cyn bwysiced â hyn yw sicrhau tarddle y coed yma. Gyda bygythiadau cynyddol i goed gan heintiau a newid […]

  Continue reading
 • Mireinio ein Mynyddoedd: Llwybr PyG, Y Wyddfa

  O ganlyniad i haf prysur arall, ar y cyd â chyfnodau o dywydd Cymreig arferol a’r anallu i gynnal a chadw llwybrau yn ystod y cyfnod clo, mae’r llwybrau i gopa’r Wyddfa mewn cyflwr eithaf truenus. Ond,ar 23 Medi, daeth gwirfoddolwyr at ei gilydd i helpu i dacluso llwybr y PyG cyn gwyliau hanner tymor […]

  Continue reading
 • Mes ym mhobman!

  Ydych chi wedi sylwi cymaint o fes sydd wedi cwympo eleni?

  Continue reading