• Coed ar gyfer y dyfodol

  Fel y gwyddoch eisoes, o bosib, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn bwriadu plannu 20 miliwn o goed brodorol dros y degawd nesaf fel rhan o’u Cynllun Apêl Coedlannau. Er bod cynyddu gorchudd coed drwyddo draw yn bwysig, cyn bwysiced â hyn yw sicrhau tarddle y coed yma. Gyda bygythiadau cynyddol i goed gan heintiau a newid […]

  Mwy
 • Mireinio ein Mynyddoedd: Llwybr PyG, Y Wyddfa

  O ganlyniad i haf prysur arall, ar y cyd â chyfnodau o dywydd Cymreig arferol a’r anallu i gynnal a chadw llwybrau yn ystod y cyfnod clo, mae’r llwybrau i gopa’r Wyddfa mewn cyflwr eithaf truenus. Ond,ar 23 Medi, daeth gwirfoddolwyr at ei gilydd i helpu i dacluso llwybr y PyG cyn gwyliau hanner tymor […]

  Mwy
 • Mes ym mhobman!

  Ydych chi wedi sylwi cymaint o fes sydd wedi cwympo eleni?

  Mwy
 • Caffi Penceunant yn porthi gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri ar fynydd prysuraf Eryri

  Te a bara brith yn cadw’n gwirfoddolwyr yn mynd yn y cyfnod prysur ar ôl y llwyrgloi eleni.

  Mwy
 • Cynllun £4 miliwn yn dod ar ‘amser tyngedfennol’ i dreftadaeth a chymunedau lleol y Carneddau.

  Mae Cymdeithas Eryri yn falch o fod yn bartner craidd – gan helpu i lunio a llywodraethu’r project – ac yn bartner gwireddu – gan fwrw iddi yn ymarferol a helpu i sicrhau bod pethau’n digwydd! Byddwn yn cynnal teithiau, sgyrsiau a digwyddiadau i wirfoddolwyr ac yn cefnogi’r bartneriaeth lle bynnag bod hynny’n bosib.

  Mwy
 • Gwirfoddolwyr yn ôl yn barod i ailgychwyn!

  Ym mis Mawrth bu’n rhaid i’n gwirfoddolwyr laesu dwylo wrth i’r cyfnod clo gychwyn. Erbyn dechrau mis Gorffenaf roedden nhw’n brysur iawn eto…

  Mwy
 • A ddylwn i roi fy sbwriel mewn bin?

  Disgwylir biniau mewn trefi a dinasoedd lle mae mwy o adnoddau ar gael fel arfer ar gyfer eu gwagio’n rheolaidd ac ailgylchu a gwaredu’r sbwriel. Mae’r disgwyliad hwnnw, o’i drosglwyddo i fynyddoedd, llynnoedd a chymoedd Eryri, yn creu problem ynddo’i hun.

  Mwy
 • I’n gwirfoddolwyr “croeso’n ôl” – Diolch!

  Croesawu pobl yn ôl i Eryri Drwy gydol y mis diwethaf mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i drefnu dyddiau gwirfoddoli er mwyn cynorthwyo gyda chroesawu pobl yn ôl i Eryri. Ar 23 Mawrth cyhoeddwyd y clo mawr ledled y […]

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri yn ymddangos ar BBC Radio Wales

  Fe glywoch chi ni ar BBC Radio Wales? Os fethoch chi raglen Country Focus BBC Radio Wales ddydd Sul diwethaf, peidiwch â phoeni, mae’r rhaglen ar gael i wrando arni trwy gydol mis Awst yma. Mae’r rhaglen yn cynnwys y “gwirfoddolwyr croeso yn ôl”, menter ar y cyd rhwng y Gymdeithas, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri […]

  Mwy
 • Croeso’n ôl i’r dyfodol

  “Wrth croesawu pobl yn ôl, mae’n rhaid i ni ganolbwyntio ar sut hoffem weld twristiaeth ar waith yn Eryri”

  Mwy
 • Gwneud eich rhan fach o adra

  Oherwydd haint y coronafeirws bu’n rhaid gohirio ein dyddiau gwirfoddoli yma yn Eryri ond daw amser y byddwn yn gallu dychwelyd i’r mynyddoedd, bryniau, coedwigoedd, traethau a chorsydd. Hyd y daw’r amser hwnnw, gallwn i gyd gyfrannu yn ein ffordd ein hunain tuag at gadwraeth yn ein hardaloedd. I lawer ohonon ni, mae’r cyfnod ynysu […]

  Mwy
 • Beth ydym ni’n hoffi ei wneud fel arfer ym mis Mehefin!

  Mae’r wythnos wirfoddoli wedi bod yn nodwedd yng nghalendr Cymdeithas Eryri ers ei lansiad yn 2015. Cynhelir y digwyddiad hwn, sydd bellach yn flynyddol, yn wythnos gyntaf mis Mehefin ac mae staff a gwirfoddolwyr yn edrych ymlaen yn arw ato. Mae’n hynod o boblogaidd gyda’n gwirfoddolwyr ac mae’r lle’n llenwi’n gyflym. Fel arfer, mae gwirfoddolwyr […]

  Mwy
 • Diolch yn yr adegau ansicr yma!

  Mewn cyfnod o ansicrwydd difrifol, mae tîm y Loteri Cod Post wedi gosod enghraifft rhagorol o gymorth pendant ar gyfer elusennau bach. 

  Mwy
 • Cyfle am swydd – Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

  Os oes gennych brofiad o reoli prosiectau cymunedol a gweithio gyda phobl ifanc, mae hwn yn gyfle arbennig i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

  Mwy
 • Diolch i chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl!

  Rydym yn falch iawn o dderbyn £20,000 gan Ymddiriedolaeth Cymunedol y Cod Post, elusen sy’n rhoi grantiau, a ariennir yn llwyr gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

  Mwy
 • Cyfle Swydd: Swyddog Cadwraeth

  Swyddog Cadwraeth Rhan amser – 22.5 awr (3 diwrnod) yr wythnos Cyflog £17,563 pro rata Contract tymor sefydlog 1 flwyddyn i ddechrau, fel rhan o raglen cadwraeth ymarferol barhaus. CEFNDIR Mae Cymdeithas Eryri yn elusen gadwraeth sy’n gweithio’n ddygn i warchod a gwella Eryri.  Bydd y Gymdeithas yn gwneud gwaith cadwraeth ymarferol ac yn ymgyrchu i […]

  Mwy
 • Newyddion da i dri o’n gwirfoddolwyr!

  Yn ddiweddar, clywsom bod tri o’n gwirfoddolwyr wedi cael newyddion da; bellach mae ganddyn nhw swyddi ym maes cadwraeth!

  Mwy
 • Ein blwyddyn hyd yma …

  Mae ein gwirfoddolwyr anhygoel wedi cael blwyddyn brysur hyd yma!

  Mwy
 • Diolch…

  I’r sawl sy’n casglu sbwriel ac adeiladu llwybrau, y bobl sy’n rheoli cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt, yn clirio prysgwydd, yn cael gwared â rhywogaethau ymledol neu’n helpu rhywogaethau brodorol i ffynnu.

  Mwy
 • Byddwch yn swyddog am y dydd a helpu i godi arian i Gymdeithas Eryri

  Bydd y ras Quest Adventure Race ym Metws-y-coed unwaith eto’n cyfrannu arian i Gymdeithas Eryri

  Mwy