• Gwneud eich rhan fach o adra

  Oherwydd haint y coronafeirws bu’n rhaid gohirio ein dyddiau gwirfoddoli yma yn Eryri ond daw amser y byddwn yn gallu dychwelyd i’r mynyddoedd, bryniau, coedwigoedd, traethau a chorsydd. Hyd y daw’r amser hwnnw, gallwn i gyd gyfrannu yn ein ffordd ein hunain tuag at gadwraeth yn ein hardaloedd. I lawer ohonon ni, mae’r cyfnod ynysu […]

  Mwy
 • Beth ydym ni’n hoffi ei wneud fel arfer ym mis Mehefin!

  Mae’r wythnos wirfoddoli wedi bod yn nodwedd yng nghalendr Cymdeithas Eryri ers ei lansiad yn 2015. Cynhelir y digwyddiad hwn, sydd bellach yn flynyddol, yn wythnos gyntaf mis Mehefin ac mae staff a gwirfoddolwyr yn edrych ymlaen yn arw ato. Mae’n hynod o boblogaidd gyda’n gwirfoddolwyr ac mae’r lle’n llenwi’n gyflym. Fel arfer, mae gwirfoddolwyr […]

  Mwy
 • Diolch yn yr adegau ansicr yma!

  Mewn cyfnod o ansicrwydd difrifol, mae tîm y Loteri Cod Post wedi gosod enghraifft rhagorol o gymorth pendant ar gyfer elusennau bach. 

  Mwy
 • Cyfle am swydd – Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

  Os oes gennych brofiad o reoli prosiectau cymunedol a gweithio gyda phobl ifanc, mae hwn yn gyfle arbennig i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

  Mwy
 • Diolch i chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl!

  Rydym yn falch iawn o dderbyn £20,000 gan Ymddiriedolaeth Cymunedol y Cod Post, elusen sy’n rhoi grantiau, a ariennir yn llwyr gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

  Mwy
 • Cyfle Swydd: Swyddog Cadwraeth

  Swyddog Cadwraeth Rhan amser – 22.5 awr (3 diwrnod) yr wythnos Cyflog £17,563 pro rata Contract tymor sefydlog 1 flwyddyn i ddechrau, fel rhan o raglen cadwraeth ymarferol barhaus. CEFNDIR Mae Cymdeithas Eryri yn elusen gadwraeth sy’n gweithio’n ddygn i warchod a gwella Eryri.  Bydd y Gymdeithas yn gwneud gwaith cadwraeth ymarferol ac yn ymgyrchu i […]

  Mwy
 • Newyddion da i dri o’n gwirfoddolwyr!

  Yn ddiweddar, clywsom bod tri o’n gwirfoddolwyr wedi cael newyddion da; bellach mae ganddyn nhw swyddi ym maes cadwraeth!

  Mwy
 • Ein blwyddyn hyd yma …

  Mae ein gwirfoddolwyr anhygoel wedi cael blwyddyn brysur hyd yma!

  Mwy
 • Diolch…

  I’r sawl sy’n casglu sbwriel ac adeiladu llwybrau, y bobl sy’n rheoli cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt, yn clirio prysgwydd, yn cael gwared â rhywogaethau ymledol neu’n helpu rhywogaethau brodorol i ffynnu.

  Mwy
 • Byddwch yn swyddog am y dydd a helpu i godi arian i Gymdeithas Eryri

  Bydd y ras Quest Adventure Race ym Metws-y-coed unwaith eto’n cyfrannu arian i Gymdeithas Eryri

  Mwy
 • “Cyfle i roi cynnig arni, ennill medrau a chyfarfod ffrindiau newydd”

  Rydw i’n eithaf newydd i’r sector cadwraeth, a bob amser yn chwilio am ddulliau o wella fy CV.

  Mwy
 • Hyfforddiant achrededig mewn cynnal llwybrau ar Yr Wyddfa!

  Dysgu ac arddangos eich medrau cynnal llwybrau troed.

  Mwy
 • Hyfforddiant achrededig am ddim: Sgiliau Cadwraeth Ymarferol

  Hoffech chi gael rhywfaint o brofiad perthnasol yr haf hwn? Fel rhan o weithgareddau hanner can mlwyddiant y Gymdeithas, fe wnaeth Cymdeithas Eryri ystyried y dyfodol a buddsoddi yn ei gwirfoddolwyr – trwy redeg uned Sgiliau Cadwraeth Ymarferol newydd ac achrededig.   Mae’r uned yn caniatáu i chi arddangos eich sgiliau cadwraeth ymarferol, sy’n hanfodol mewn […]

  Mwy
 • Cynnal a Chadw Llwybrau Troed Eryri

  Mae 38 o wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri wedi rhoi 190 oriau o’u hamser i gynnal rhai o lwybrau troed prysuraf Eryri dros saith mis eleni.

  Mwy
 • Canlyniadau MaD dros Eryri!

  Daeth llwyth o wirfoddolwyr at ei gilydd i gymryd rhan ym Mhenwythnos MaD Cymdeithas Eryri

  Mwy
 • Rhestr Fer Gwobr ‘Park Protector’ yn dathlu prosiect yn Eryri.

  Mae ein prosiect gwirfoddoli wedi cael ei gynnwys ar restr fer Gwobr Amddiffynnydd y Parc gan yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol.

  Mwy
 • Dewch i wneud sblash ym Mhenwythnos MAD 2018

  Mae canŵio a chasglu sbwriel wedi cael ei gadarnhau ar gyfer rhaglen y Penwythnos MAD 2018.

  Mwy
 • Gwirfoddolwch am ddiwrnod ac fe gewch chi ginio am ddim!

  Mae angen gynorthwywyr ar gyfer y her flynyddol ‘Fabian4 Dyffryn Conwy Mountain Challenge’ ar ddydd Sul 9 o Fedi.

  Mwy
 • Cipolwg ar ein gwaith yn ystod y gaeaf

  Diolch o galon i’r sawl ohonoch chi sydd wedi mentro allan yn ystod tywydd garw misoedd y gaeaf!

  Mwy
 • Gwirfoddoli: Trwy lygaid o wirfoddolwyr

  Cawn glywed gan ddau o’n gwirfoddolwyr rheolaidd, Jordan Mann a Sarah McGuiness, am eu profiadau o wirfoddoli i Gymdeithas Eryri.

  Mwy