• Tocynnau gwyrdd wedi codi £234

  yn Waitrose, Porthaethwy. Diolch yn fawr i’r holl siopwyr sy wedi rhoi eu tocynnau ym mocs Cymdeithas Eryri! Enwebwch ni ar gyfer mentrau eraill megis sy’n cefnogi achosion da lleol.

  Mwy
 • £868 wedi codi at ein gwaith gan Her Mynydd

  Diolch enfawr i drefnwyr, gwirfoddolwyr a chystadleuwyr Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4. Darllenwch profiad Tamsin oedd yn cystadlu yn y ddigwyddiad lleol cyfeillgar hwn …

  Mwy
 • Dathlwch Eryri y Nadolig hwn

  … drwy anfon cardiau Nadolig Cymdeithas Eryri, sy’n dangos tirluniau Eryri gan Steve Lewis a Tŷ Hyll yn y gaeaf gan Peter Ogwen Jones.

  Mwy
 • Cael ysgrifennu’ch ewyllus am ddim

  Cymrewch fantais ar ‘Free Wills Month’ ym mis Hydref, neu ‘Will Aid’ ym mis Tachwedd i gael ysgrifennu neu diweddaru’ch ewyllus am ddim. A chofiwch Gymdeithas Eryri wrth ‘neud!

  Mwy
 • Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4

  Dydd Sul 18 Medi. Elw at Gymdeithas Eryri! “Ras mynydd caled go iawn,” ac yn ddigwyddiad codi arian gwych â’r elw at Gymdeithas Eryri. Cofrestrwch rŵan i gystadlu.

  Mwy
 • Newid mân… mynyddoedd o wahaniaeth!

  Mae Eryri yn dioddef oherwydd ei boblogrwydd gyda dros 6 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn! Cynllun newydd sy’n annog i bawb roi symiau bach i helpu i arbed Eryri yw Rhodd Eryri.

  Mwy
 • Rhowch eich tocyn gwyrdd ym mlwch Cymdeithas Eryri

  pan yn siopa yn Waitrose, Porthaethwy, ym mis Gorffennaf. Neu beth am ofyn i’ch siopau lleol ein henwebu i dderbyn yr elw am daliadau am fagiau plastig?

  Mwy
 • Her wedi achub 1/2 tunnell o CO2

  a dros £1,400 wedi codi i’r Gymdeithas hyd yn hyn. Mae her Codi Can Arbed Carbon wedi cwblhau a mae Frances wedi ymestyn ei tharged i 3,620 can, gan achub hanner tunnell o CO2.

  Mwy
 • Cyngor Gwynedd yn gwastraffu tunelli o CO2…

  …drwy dirlenwi sbwriel caniau diod. Gallai mesur siml sy’n caniatáu i lanhawyr stryd wahanu caniau a gweddill y sbwriel achub cymaint â 180 tunnell o CO2 bob blwyddyn.

  Mwy
 • Ymgyrch caniau ar Radio Wales

  Wrth i Frances agosáu diwedd ei hymgyrch casglu sbwriel alwminiwm, mae hi wedi egluro ei rhesymau am ei hymdrechion ar raglen Radio Wales ‘Country Focus’.

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri a RAW Adventures yn rhoi cronfa at drwsio’r Llwybr Watkin

  Eleni, bydd cronfa ‘Climb Snowdon’ RAW Adventures yn cael ei rhoi at apel Cyngor Mynydda Prydain ‘Mend our Mountains’. Un o’r prif mannau i elwa o’r gwaith hwn yw rhan uchaf y Llwybr Watkin.

  Mwy
 • Gormod o sbwriel. Targed ‘di daro mis yn fuan 

  2,000 o ganiau diod ‘di ‘codi a 270kg o CO2 ‘di hachub! A yw’n newyddion da neu’n newyddion drwg fod Frances wedi taro ei tharged Codi Can, Arbed Carbon mis yn fuan? Ydych chi wedi ei noddi eto?

  Mwy
 • Ydych chi’n arwr sbwriel?

  Trwy fy her CodiCanArbedCarbon, rwyf wedi cyfarfod llawer o bobl sy’n gwella eu bro lleol drwy godi sbwriel. ‘Sgynnoch chi hanes sbwriel i rannu? Hoffem ei glywed.

  Mwy
 • RAW Adventures yn arwain y ffordd unwaith eto!

  Yn ystod blynyddoedd diweddar, maen nhw wedi cyfrannu £1 at Gymdeithas Eryri am bob unigolyn y maen nhw wedi’i dywys i fyny’r Wyddfa. Mae’r cyfraniad a gafwyd ganddyn nhw eleni, sef £402, yn ddigon i dalu costau trefnu 6 diwrnod o waith gwirfoddol: dros 300 awr o waith gwirfoddol ar yr Wyddfa yn clirio draeniau a cheuffosydd, dadadeiladu carneddau a chasglu sbwriel.

  Mwy
 • Pam byddaf yn troi llygad dall i sbwriel

  Ar daith siopa i’r dre’n ddiweddar ’nes i basio tomen gas o sbwriel wedi ei gollwng wrth ymyl bin sbwriel. Er fy nghywilydd, nes i gerdded o’i chwmpas hi. Be’ ’naeth fy atal rhag pigo’r sbwriel i fyny a’i roi yn y bin?

  Mwy
 • Sut i gael 14 panad o 1 can diod

  Os welwch chi gan diod, cofiwch ei godi a’i ailgylchu! Felly gallwch arbed digon o ynni i ferwi dŵr ar gyfer 14 panad o de! Pam mae cymaint ohonynt yn mynd i wastraff?

  Mwy
 • Clirio sbwriel. Arbed carbon. Noddwch fy her caniau alwminium!

  “Dwi am gasglu 2,000 o ganiau diod aluminium yn ac ar gyrion Eryri. Lleihau sbwriel, arbed carbon, codi arian i waith Cymdeithas Eryri. Plis noddwch fi”

  Mwy
 • Bore Coffi, Bethesda, 12 Rhagfyr

  Dewch yn llu i fwynhau cacennau cartref a peis mins, prynu cardiau Nadolig Cymdeithas Eryri ac ein Hadau er lles Gwenyn ar werth neu rhoi cynnig ar y tombola. Gorau oll, dewch i gynnig help llaw!

  Mwy
 • Rhowch rywbeth yn ôl ar ddydd Mawrth ‘Rhoi’

  A ydych yn cael budd o olygfeydd gwych a gwylltineb Eryri? Beth am roi rhywbeth yn ôl drwy gyfrannu at Gymdeithas Eryri neu gymryd rhan yn ein dyddiau gwaith gwirfoddoli?

  Mwy
 • Mae Maria yn rhedeg 5k i warchod Eryri

  Mae Maria Jones wrthi’n hyfforddi ar gyfer ei her bersonol o redeg 5k.Gan obeithio codi £150, mae hi eisoes wedi mwy na dyblu ei tharged, gyda chyfanswm cyfredol o £320! Bydd yr arian a godir yn mynd at waith y Gymdeithas o ddiogelu a gwella Eryri. Rhowch hwb iddi gan ei noddi.

  Mwy