• Gwirfoddolwyr yn ôl yn barod i ailgychwyn!

  Ym mis Mawrth bu’n rhaid i’n gwirfoddolwyr laesu dwylo wrth i’r cyfnod clo gychwyn. Erbyn dechrau mis Gorffenaf roedden nhw’n brysur iawn eto…

  Mwy
 • Yn ymweld â’r Wyddfa?

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a phartneriaid o Bartneriaeth y Wyddfa, wedi cynllunio app i’ch helpu chi i ateb y rhain a chwestiynau pwysig eraill. Mae’n gweithio gyda GPS ac oddi ar-lein sy’n eich galluogi I dracio eich cynnydd wrth i chi ddringo’n uwch. Cewch hyd i gysylltau i wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch ymweliad.

  Mwy
 • A ddylwn i roi fy sbwriel mewn bin?

  Disgwylir biniau mewn trefi a dinasoedd lle mae mwy o adnoddau ar gael fel arfer ar gyfer eu gwagio’n rheolaidd ac ailgylchu a gwaredu’r sbwriel. Mae’r disgwyliad hwnnw, o’i drosglwyddo i fynyddoedd, llynnoedd a chymoedd Eryri, yn creu problem ynddo’i hun.

  Mwy
 • Bywyd Gwyllt Cymru yn ystod y cyfnod clo – arolwg wedi dangos sut y gwnaeth natur ymateb

  Cafodd y cyfnod clo effaith fawr ar y byd naturiol yng ngogledd-orllewin Cymru, yn ôl arolwg amgylcheddol newydd.

  Mwy
 • Dim toiledau yn y mynyddoedd?

  Canllaw syml – cynlluniwch ymlaen llaw!

  Mwy
 • Cefnogwch Gymdeithas Eryri yn Nhŷ Hyll

  Prynwch ein Planhigion er lles Peillwyr unwaith eto o ystafell de Tŷ Hyll er mwyn tenu peillwyr i’ch gardd a helpwch i gefnogi’n gwaith yn gwarchod Eryri.

  Mwy
 • I’n gwirfoddolwyr “croeso’n ôl” – Diolch!

  Croesawu pobl yn ôl i Eryri Drwy gydol y mis diwethaf mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i drefnu dyddiau gwirfoddoli er mwyn cynorthwyo gyda chroesawu pobl yn ôl i Eryri. Ar 23 Mawrth cyhoeddwyd y clo mawr ledled y […]

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri yn ymddangos ar BBC Radio Wales

  Fe glywoch chi ni ar BBC Radio Wales? Os fethoch chi raglen Country Focus BBC Radio Wales ddydd Sul diwethaf, peidiwch â phoeni, mae’r rhaglen ar gael i wrando arni trwy gydol mis Awst yma. Mae’r rhaglen yn cynnwys y “gwirfoddolwyr croeso yn ôl”, menter ar y cyd rhwng y Gymdeithas, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri […]

  Mwy
 • Croeso’n ôl i’r dyfodol

  “Wrth croesawu pobl yn ôl, mae’n rhaid i ni ganolbwyntio ar sut hoffem weld twristiaeth ar waith yn Eryri”

  Mwy
 • Gwneud eich rhan fach o adra

  Oherwydd haint y coronafeirws bu’n rhaid gohirio ein dyddiau gwirfoddoli yma yn Eryri ond daw amser y byddwn yn gallu dychwelyd i’r mynyddoedd, bryniau, coedwigoedd, traethau a chorsydd. Hyd y daw’r amser hwnnw, gallwn i gyd gyfrannu yn ein ffordd ein hunain tuag at gadwraeth yn ein hardaloedd. I lawer ohonon ni, mae’r cyfnod ynysu […]

  Mwy
 • Beth ydym ni’n hoffi ei wneud fel arfer ym mis Mehefin!

  Mae’r wythnos wirfoddoli wedi bod yn nodwedd yng nghalendr Cymdeithas Eryri ers ei lansiad yn 2015. Cynhelir y digwyddiad hwn, sydd bellach yn flynyddol, yn wythnos gyntaf mis Mehefin ac mae staff a gwirfoddolwyr yn edrych ymlaen yn arw ato. Mae’n hynod o boblogaidd gyda’n gwirfoddolwyr ac mae’r lle’n llenwi’n gyflym. Fel arfer, mae gwirfoddolwyr […]

  Mwy
 • Cipolwg ar sut rydym ni’n cefnogi ein cyfeillion ym Mhensychnant yn ystod yr ynysu

  Prosiect ynysu creadigol ar gyfer Canolfan Cadwraeth Pensychnant,

  Mwy
 • Mae heddiw yn Ddiwrnod Byd-eang y Gylfinir

  Mae’r adar yn prinhau’n gyflym o ganlyniad i golli cynefin oherwydd defnydd dwys o dir, draeniad a datblygiad.

  Mwy
 • E-gyflwyniad i genhinen-Bedr wyllt Eryri

  Siawns i gael cyflwyniad i’r safle ar y we.

  Mwy
 • Diolch yn yr adegau ansicr yma!

  Mewn cyfnod o ansicrwydd difrifol, mae tîm y Loteri Cod Post wedi gosod enghraifft rhagorol o gymorth pendant ar gyfer elusennau bach. 

  Mwy
 • Cyfle am swydd – Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

  Os oes gennych brofiad o reoli prosiectau cymunedol a gweithio gyda phobl ifanc, mae hwn yn gyfle arbennig i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

  Mwy
 • Diolch i chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl!

  Rydym yn falch iawn o dderbyn £20,000 gan Ymddiriedolaeth Cymunedol y Cod Post, elusen sy’n rhoi grantiau, a ariennir yn llwyr gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

  Mwy
 • Eich cyfle chi i ddweud eich dweud ar Gynllun y Parc Cenedlaethol

  O ddydd Llun 3 Chwefror byddwch yn gallu anfon eich barn ar Cynllun Partneriaeth y Parc Cenedlaethol

  Mwy
 • Cadwraeth a ffermio – rydym yn hwn gyda’n gilydd

  Gwaith dygn ffermwyr a chadwraethwyr wrth gydweithio yw ein gobaith dros ddyfodol Eryri.

  Mwy
 • Gwirfoddolwyr yn Gwneud Gwahaniaeth yn Eryri

  Cafwyd trydydd penwythnos blynyddol Mentro a Dathlu (MaD) Cymdeithas Eryri hynod o
  lwyddiannus unwaith eto eleni.

  Mwy