Oherwydd yr her coronavirus, mae staff y Gymdeithas yn gweithio o adref yn rheolaidd. Felly ni allwn gymeryd archebion ar hyn o bryd. Rydym yn dal i allu gwerthu ein hadau blodau gwyllt sy’n gyfeillgar i beillwyr ar-lein. Cefnogwch ein gwaith a bywyd gwyllt Eryri trwy wneud archeb o’n hadau a ddewiswyd â llaw heddiw.
During the coronavirus challenge the Society’s staff are mainly working from home. We are therefore unable to take orders at this time. We are still able to sell our pollinator-friendly wildflower seeds online. Please support our work and the wildlife of Snowdonia by making an order of our hand-picked seeds today. 

 

Fel elusen leol, rydym yn gwybod y bydd hwn yn gyfnod heriol. Os allwch chi wneud cyfraniad bach yr adeg hon i’n helpu dros y cyfnod yma byddai’n golygu llawer ac yn gwneud cryn wahaniaeth. Pan ddaw’r cyfnod i ben ac y bydd bywyd yn parhau fel arfer bydd yr angen am ein gwaith yn amlwg ledled Eryri. Gallwch wneud rhodd YMA.

Diolch am eich cefnogaeth a cadwch yn saf.

——————————————————————————————————————————————————————

As a local charity, we know this will be a challenging period. If you can make a modest contribution at this time to help us to get through it would mean a lot and make a difference. When this is over and life starts to return to normal the need for our work will be clear across Snowdonia. You can make a donation HERE.

Thank you for your support and stay safe

Showing all 7 results